Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica: Με θετικά EBITDA έκλεισε το εξάμηνο

Στα 117 εκατ. ευρώ μειώθηκε ο τζίρος της εταιρίας λόγω της μείωσης 56% στο του μεταφορικό έργο εν μέσω πανδημίας. Στα 68,7 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα, στα 372 εκατ. τα ίδια κεφάλαια. Τι αναμένει για τη συνέχεια.

Attica: Με θετικά EBITDA έκλεισε το εξάμηνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2020, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις €117,00 εκατ. έναντι €164,01 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €1,94 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών €15,50 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019.

Η μείωση στον κύκλο εργασιών και κατ΄ επέκταση στο EBITDA του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020 στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων κατά την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και η συνεχιζόμενη επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών, επέφεραν σημαντική μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δρομολόγια των πλοίων για το α΄ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 33% (4.446 δρομολόγια το α΄ εξάμηνο 2020 έναντι 6.683 δρομολόγια το αντίστοιχο περυσινό διάστημα).

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης του μεταφορικού έργου του Ομίλου λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στο α΄ εξάμηνο 2020, προέκυψαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 40,96 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 11,05 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται ζημία ύψους Ευρώ 12,51 εκατ. που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων έναντι κέρδους ύψους Ευρώ 1,3 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η επιβατηγός ναυτιλία είναι μεταξύ των κλάδων της οικονομίας που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Η εξάπλωση της πανδημίας και τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της, κυρίως οι απαγορεύσεις στη διακίνηση των πολιτών, αποτελούν έκτακτες καταστάσεις, δεν μπορούν να προβλεφθούν και δημιουργούν συνθήκες που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη διοίκηση διότι επηρεάζουν το μεταφορικό έργο του Ομίλου.

Ειδικότερα, η διοίκηση από την έναρξη της πανδημίας όρισε τέσσερις βασικούς στόχους και δημιούργησε ομάδα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, η οποία εργάζεται σε καθημερινή βάση μελετώντας τα νέα δεδομένα και εξειδικεύοντας τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Οι στόχοι του Ομίλου συνοψίζονται ως εξής: α) προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) περιορισμό του κόστους λειτουργίας και ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου και δ) προσαρμογή των στόχων του Ομίλου στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, η διοίκηση με καθημερινή μελέτη των δεδομένων του μεταφορικού έργου, της εξέλιξης της πανδημίας καθώς και των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία, προχώρησε σε εκτιμήσεις για την εξέλιξη του μεταφορικού έργου ανά αγορά, πλοίο και γραμμή δρομολογίων και στη βάση των εκτιμήσεων αυτών έλαβε έγκαιρα αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας με τη μείωση των λειτουργικών και γενικών εξόδων, καθώς και τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων των πλοίων. Οι παραπάνω ενέργειες περιόρισαν σημαντικά το κόστος λειτουργίας του Ομίλου και πέτυχαν την καλύτερη δυνατή προσαρμογή της προσφοράς υπηρεσιών των πλοίων του Ομίλου στη μειωμένη ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα διασφάλισης της εξυπηρέτησης και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας αξιοποιώντας μεταξύ άλλων, στο μέγιστο βαθμό τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Ελληνική Πολιτεία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 68,72 εκατ. από Ευρώ 105,33 εκατ. στις 31.12.2019. Εντός του α΄ εξαμήνου 2020 έγινε χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) σε δυο (2) πλοία του Ομίλου ύψους Ευρώ 11,84 εκατ. και διατέθηκαν Ευρώ 3,74 εκατ. για την εξόφληση των δόσεων των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου καθώς και για τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Ο Όμιλος προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών για τη θωράκιση της ρευστότητας του, μεταξύ άλλων, κάνοντας χρήση των μέτρων στήριξης ρευστότητας που έχει ανακοινώσει η Πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ κατά το β΄ εξάμηνο του 2020 σύναψε συμφωνίες για νέα πιστωτικά όρια κεφαλαίου κίνησης συνολικού ύψους Ευρώ 35 εκατ.

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου στις 30.6.2020 ανήλθαν σε Ευρώ 687,75 εκατ. έναντι Ευρώ 688 εκατ. στις 31.12.2019 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του Ομίλου.

Ο Όμιλος στις 30.6.2020 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 395,54 εκατ. έναντι Ευρώ 391,70 εκατ. στις 31.12.2019 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 12,18 εκατ. έναντι Ευρώ 19,06 εκατ. στις 31.12.2019

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €372,57 εκατ. από Ευρώ 431,98 εκατ. στις 31.12.2019 και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,7 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Εκτιμήσεις για την εξέλιξη του μεταφορικού έργου 

Οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Ειδικότερα, όσον αφορά το μεταφορικό έργο του Ομίλου κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020, περίοδο που παραδοσιακά κορυφώνεται η μεταφορική κίνηση του έτους, σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 28,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 18,0% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η μείωση αυτή του μεταφορικού έργου ισοδυναμεί με μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020 κατά Ευρώ 37,7 εκατ. ή ποσοστό 30,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, βάσει των μέτρων που λαμβάνονται λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των κρουσμάτων, αναμένεται επίσης μείωση του μεταφορικού έργου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ωστόσο ότι καθώς η πανδημία συνεχίζεται, οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν είτε προς τη θετική πλευρά, εφόσoν βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας και ιδιαίτερα το εμβόλιο, είτε αρνητικά, σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση και η πανδημία λάβει μακροχρόνια χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της πανδημίας σε συνδυασμό με το κομβικό έργο που επιτελεί στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας και την εδαφική συνοχή της χώρας, η διοίκηση συμμετέχει και υποστηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής Πολιτείας να συμπεριλάβει την επιβατηγό ναυτιλία στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v