Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με το ίδιο ΔΣ η νέα Τράπεζα Πειραιώς

Στην έκτακτη γενική συνέλευση θα προταθεί να οριστούν στο Δ.Σ της «νέας Πειραιώς» τα 13 μέλη του υφιστάμενου Συμβουλίου. Για ποιο λόγο θα διατηρήσει «κουμπαρά», ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η Συμμετοχών.

Με το ίδιο ΔΣ η νέα Τράπεζα Πειραιώς

Αυτούσιο αναμένεται να μεταφερθεί στη «νέα Πειραιώς», που θα αποτελεί 100% θυγατρική της εισηγμένης Πειραιώς Financial Holdings, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Η Πειραιώς έχει ορίσει στις 10 Δεκεμβρίου έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμένου α) να εγκριθεί η απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και η εισφορά του σε νέα εταιρεία, που θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, β) το καταστατικό της νέας τραπεζικής εταιρείας και γ) η τροποποίηση του καταστατικού της εισηγμένης, ώστε να μετατραπεί σε εταιρεία Συμμετοχών. Τέλος, θα ορισθεί νέο Δ.Σ στην «νέα Πειραιώς» και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Από το σχέδιο προτάσεων του Δ.Σ, για τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, προκύπτει ότι θα προταθεί, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Πειραιώς να απαρτίζεται από δεκατρία μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), εκ των οποίων 8 θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του. Προτείνεται, δε, να οριστούν τα υφιστάμενα 13 μέλη του Δ.Σ της διασπώμενης τράπεζας.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη: 1. Hexter David, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 2. De Boeck Karel, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 3. Μπεράχας Σολομών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 4. Weatherston Anne, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 5. Panzures Andrew, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 6. Δοντάς Περικλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Η προτεινόμενη σύνθεση, στο σύνολό της, εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, που αφορά τη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας ένα ικανό και αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, τα προτεινόμενα μέλη, λόγω της αντίστοιχης θέσης που κατέχουν σήμερα στο Δ.Σ της διασπώμενης Πειραιώς έχουν αξιολογηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το hive-down, κατά το πρότυπο της Eurobank, διενεργείται, προκειμένου η ζημιά από τις δύο τιτλοποιήσεις, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Phoenix και Vega), να εγγραφεί στη Συμμετοχών και όχι στην κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς». Έτσι, θα αποφευχθεί η ενεργοποίηση της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη, για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να συμψηφισθεί η αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Στη νέα τραπεζική εταιρεία θα εισφερθούν το σύνολο των καταθέσεων, των χορηγήσεων ( σ.σ. μαζί με τις εξασφαλίσεις τους), των ακινήτων, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας Πειραιώς από ομολογιακά δάνεια έκδοσης της ίδιας ή θυγατρικών της.

Εξαιρούνται οι ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II), που εξέδωσε πέρσι τον Ιούνιο ( 400 εκατ. ευρώ) και τον περασμένο Φεβρουάριο ( 500 εκατ. ευρώ) η Τράπεζα Πειραιώς, όπως και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible –CoCos), ονομαστικής αξίας 2,04 δισ. ευρώ, έκδοσης του 2015.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα παραμείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings (Μένουν στη Συμμετοχών CoCos και Tier II- Τι ισχύει με τα δικαιώματα των εργαζομένων) μαζί με έναν «κουμπαρά» 1,3 δισ. ευρώ. Με την παραπάνω ρευστότητα η Holding θα καλύψει ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 900 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει η κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς».

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διατήρηση 370 εκατ. ευρώ προκειμένου η Συμμετοχών να πληρώσει τοκομερίδια των CoCos για τα έτη 2020 και 2021. Η επικείμενη μετατροπή όμως των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών αναμένεται να αποδεσμεύσει τους παραπάνω πόρους.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση διοίκησης, ο εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας Tier II ή Additional Tier I από τη Συμμετοχών, «κατά την ευρέως αποδεκτή πρακτική σε διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, κατά την οποία η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την απώτερη μητρική, προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις θυγατρικές τράπεζες».

Οι συμμετοχές που θα παραμείνουν στη Holding

Το σύνολο των συμμετοχών της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί στην νέα τραπεζική εταιρεία, με εξαίρεση α)την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, Πειραιώς Agency, β) την ουκρανική τράπεζα JSC Piraeus Bank και γ) την εταιρεία έκδοσης πιστωτικών τίτλων, Piraeus Group Capital. Οι τρεις παραπάνω εταιρείες θα μείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings.

Επιπρόσθετα, η Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, μέρος των οποίων θα πωλήσει στους προτιμητέους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα το αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της, προκειμένου να πετύχει τις προϋποθέσεις από-αναγνώρισης των τιτλοποιημένων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει στο 30%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 2020 η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνιζε ίδια κεφάλαια 5,62 δισ. ευρώ.

Άθικτα τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τέλος, η διάσπαση δεν θα έχει, σύμφωνα πάντα με την έκθεση διοίκησης, δυσμενή επίπτωση στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων της Πειραιώς. Η νέα τράπεζα θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις του μεταφερόμενου σε αυτήν προσωπικού, λόγω της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς της σε αυτή.

Οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη νέα τράπεζα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες εργασίας, διατηρώντας πλήρως τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, τον Κανονισμό Εργασίας τους, τα ομαδικά ασφαλιστήρια/προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλες τις παροχές τους και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παραμείνουν στην Συμμετοχών, επίσης, δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι με σύμβαση τράπεζας, που θα παραμείνουν στη Συμμετοχών, θα συνεχίσουν να απασχολούνται, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας, διατηρώντας τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις παρούσες και μελλοντικές του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v