Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 7,47 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Ξυλεμπορία το γ' τρίμηνο

O κύκλος εργασιών της Interwood-Ξυλεμπορία παρουσίασε αύξηση κατά 2,95% το γ' τρίμηνο για την εταιρεία και 4,5% για τον όμιλο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο διάστημα του 2019

Στα 7,47 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Ξυλεμπορία το γ τρίμηνο

Η οικονομική ύφεση η οποία οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν εξαιτίας της πανδημίας λόγω Covid-19, και η αναβολή επενδύσεων από την ίδια αιτία, όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε την εξέλιξη των μεγεθών και των επιδόσεων των εταιρειών του ομίλου, γράφει σε ανακοίνωσή της η Interwood-Ξυλεμπορία. Οι επιπτώσεις κατά το πρώτο εξάμηνο έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά το τρίμηνο που μεσολάβησε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η διοίκηση του ομίλου και κάθε εταιρεία ξεχωριστά έλαβαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών τους. Επίσης ο όμιλος αξιοποίησε όλα τα  μέτρα ενίσχυσης που δόθηκαν από το κράτος και αφορούσαν τον τομέα που δραστηριοποιείται. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καλυφθούν σε ένα βαθμό  οι απώλειες του κύκλου εργασιών και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα.

O κύκλος εργασιών της Interwood-Ξυλεμπορία παρουσίασε αύξηση κατά 2,95% το γ' τρίμηνο για την εταιρεία και 4,5% για τον όμιλο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σε 10,94% για την εταιρεία και 12,5% για τον όμιλο, έναντι  7,26% για την εταιρεία και 6,19% για τον όμιλο κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας, κινείται για την μητρική εταιρεία του ομίλου  στα επίπεδα του 2019 ενώ στις θυγατρικές παρουσιάζει αύξηση, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία. Η διοίκηση  με βάση αυτή την εξέλιξη εκτιμά ότι, το τελικό αποτέλεσμα του τελευταίου τριμήνου του 2020  πριν από προβλέψεις θα είναι θετικό. Για το 2021 δεν μπορούν να γίνουν  ασφαλείς προβλέψεις. Όμως η εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο ενδιάμεσο διάστημα, από τη λήξη του εννιαμήνου, μας δίνουν την δυνατότητα να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Για την επόμενη χρήση, αναμένεται οι πωλήσεις να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019 και να βελτιωθούν περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις  στο τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 7.471.614 Ευρώ και 20.999.007 Ευρώ, για την περίοδο από 01.01.2020 μέχρι 30.09.2020 έναντι 7.149.735 Ευρώ και 23.600.855 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 321.879 Ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο και μείωση κατά  2.601.849 Ευρώ αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε   933.975 Ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και 1.771.841 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι 700.209 Ευρώ  και 1.962.701 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT),τα οποία διαμορφώθηκαν σε 614.831 Ευρώ, κατά το τρίτο τρίμηνο 2020 και 1.128.104 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι 396.701 Ευρώ, και Κερδών 1.327.648 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ήταν  30.384.642 Ευρώ ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο ποσόν των 32.075.207 Ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ανήλθαν σε 1.102.085 Ευρώ, έναντι 612.547 Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020 παραμένει αμετάβλητη.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προοπτική, για ουσιώδη μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία, της εταιρείας και του ομίλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

01/01-30/09/20

01/01-30/09/20

01/01-30/09/19

01/01-30/09/19

 

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

20.999.007

18.264.871

23.600.855

21.101.126

Ε.Β.Τ.

91.259

304.688

88.787

255.377

Ε.Β.Ι.Τ.

1.128.104

1.268.134

1.327.648

1.383.528

Ε.Β.Ι.Τ.D.A.

1.771.841

1.569.991

1.962.701

1.700.405

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

01/07/20-30/09/20

01/07/20-30/09/20

01/07/19-30/09/19

01/07/19-30/09/19

 

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

7.471.614

6.611.530

7.149.735

6.421.927

Ε.Β.Τ.

237.757

291.064

-51.564

55.612

Ε.Β.Ι.Τ.

614.831

623.308

396.701

440.277

Ε.Β.Ι.Τ.D.A.

933.975

723.523

700.209

542.513

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v