Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Forthnet: Στο 84,60% η συμμετοχή της Newco United Group

Νέες αγορές μετοχών ανεβάζουν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στο 84,60% από 79,5227% προηγουμένως.

Η εταιρεία με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι:

α) Στις 23.12.2020 απέκτησε συνολικά 85.181.719 νεοεκθοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FORTHNET Α.Ε.» μέσω πίστωσης αυτών από την Εταιρεία στον λογαριασμό αξιών που τηρεί ο Προτείνων συνεπεία αίτησης μετατροπής ισάριθμων μετατρέψιμων ομολογιών από τον Προτείνοντα την 16.11.2020.

Η ονομαστική τιμή μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους των μετατρέψιμων ομολογιών, ισούται με τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30).

β) Συνεπεία της ανωτέρω απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε 84,60% από 79,5227% που ήταν στις 10.12.2020, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v