Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Από 14/1 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την μετατροπή CoCos

Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των CoCos ύψους €2.040εκατ. σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας

Πειραιώς: Από 14/1 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την μετατροπή CoCos

Η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE» ανακοίνωσε ότι την 14.01.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των CoCos ύψους €2.040εκατ. σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (προκύπτουσες από τη διαίρεση του 116% της συνολικής ονομαστικής αξίας των CoCos με την Τιμή Μετατροπής, η οποία ανέρχεται σε € 6,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος των CoCos), τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, η οποία προσδιορίσθηκε ως Ημερομηνία Μετατροπής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Η ανωτέρω αύξηση διαπιστώθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 05.01.2021 και υπεβλήθη προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την 08.01.2021 (αρ. πρωτ. αίτησης 231220) μαζί με την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων του Καταστατικού.

Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β) του τελευταίου εδαφίου του ιδίου άρθρου περί μη ισχύος της αναφερόμενης σε αυτό απαίτησης οι προκύπτουσες μετοχές να αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, λιγότερο από το 20% των μετοχών της ιδίας κατηγορίας που έχουν εισαχθεί σε διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, δεδομένου ότι οι κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις Νέες Μετοχές, δηλαδή οι Υπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες, εκδόθηκαν πριν από τις 20.7.2017.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση. Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στη μερίδα και το λογαριασμό αξίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v