Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Ideal

Την ΑΜΚ κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών που θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των εταιριών «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Limited», καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Ideal

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ideal την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και της τυχόν επαναληπτικής την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ.25.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €2,42, εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά 100%. Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
  • Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.
  • Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την ισχύ της ψήφου του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας.
  • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  • Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
  • Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 - 31.12.2020, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  • Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
  • Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
  • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
  • Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v