Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας -Λάππας: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,02/μετοχή

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36 €, ήτοι ποσού ευρώ 0,02€ ανά μετοχή, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Κλουκίνας -Λάππας: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,02/μετοχή

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, στον συνήθη χώρο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων (Αίθουσα Εκδηλώσεων – 4ος Όροφος), προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Λήψη αποφάσεως περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) λόγω μη επίτευξης κερδών για τη χρήση αυτή και περί διανομής μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36 €, ήτοι ποσού ευρώ 0,02€ ανά μετοχή, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020 έως 31.1.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2020 έως 31.1.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

4. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

5. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

6. Υποβολή προς Συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

7. Έγκριση κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

9. Εκλογή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020.

10. Εκλογή δύο νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, του κ. Θεόδωρου Καραβία του Σπυρίδωνος και της κ. Ιωάννας Πανδή του Νικολάου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, ως έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία, σε αντικατάσταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, τα οποία αντικαθίστανται από μέλη του Δ.Σ. σε εφαρμογή της περ. γα. της παρ. 2 του αρ. 9 ν. 4706 / 2020. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών Μελών και Θητείας της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ώστε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση.

12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v