Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για ομολογιακό δάνειο έως 5,307 εκατ. ευρώ

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας SIDMA ROMANIA SRL με σκοπό την αναδιάρθρωση δανείων της τελευταίας.

ΣΙΔΜΑ: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για ομολογιακό δάνειο έως 5,307 εκατ. ευρώ

Οι μέτοχοι της ΣΙΔΜΑ ενέκριναν στη γενική συνέλευσητην έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως €5.307.000, το οποίο θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως αρχικό Ομολογιούχο, η οποία θα ενεργήσει επίσης και ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (εφεξής η «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων») στο πλαίσιο κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου  της θυγατρικής της Εταιρείας SIDMA ROMANIA SRL με σκοπό την αναδιάρθρωση δανείων της τελευταίας.

Ως τελική ημερομηνία αποπληρωμής των ομολογιών που θα εκδοθούν σε μία σειρά στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου θα ορισθεί η ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών.

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο, εγκρίθηκε ομόφωνα να παρασχεθούν στην Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των ομολογιούχων, κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας:

(Α) Υποθήκη Γ' τάξης [ή επόμενης], ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (€6.368.400), επί των κάτωθι ακινήτων του Εκδότη:

1.       Αγροτεμαχίου εκτάσεως 34.531,80 τ.μ. (κατά νεότερη μέτρηση) και ΚΑΕΚ 050256404003, μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση Μαύρη Ώρα, επί της οδού Μεγαρίδος, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός της βιομηχανικής ζώνης Ασπροπύργου,

2.       Γηπέδου εκτάσεως 52.855,18 τ.μ. και ΚΑΕΚ 191250601137, μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων, το οποίο βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης του Δήμου αυτού, στην περιοχή Παλαιοκάστρου, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1508 αγροτεμαχίου του αναδασμού του αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του έτους 1963,

3.       Ακινήτου ευρισκομένου επί της Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Ροδίτσας, στην Βιομηχανική Περιοχή ΛΑΜΙΑΣ,  ήδη στο  Δήμο Λαμιέων , Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά στο Ο.Τ 4Β, το οποίο προήλθε από τη φυσική (εν τοις πράγμασι) συνένωση των ακόλουθων δύο (2) όμορων ακινήτων:

(i) οικόπεδο με βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων, εκτάσεως [26.180,00 τ.μ.] και
(ii) γήπεδο εκτάσεως [18.480,00 τ.μ.],

(Β) Ενέχυρο Β΄ τάξης επί των μετοχών της SIDMA ROMANIA, άμεσης ή έμμεσης κυριότητας του Εκδότη, και

(Γ) Ενέχυρο Γ΄ τάξης  επί των απαιτήσεων από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Τέλος ανατέθηκε στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσο της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη του κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του καθορισμού των όρων που θα διέπουν αυτό, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ώστε το διοικητικό συμβούλιο (συλλογικά ή κατ' εξουσιοδότηση τρίτων προσώπων) να αποφασίζει για όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην έκδοση αυτού και στη σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων του ομολογιακού δανείου καθώς και συμφωνίας πιστωτών με τους πιστωτές της SIDMA ROMANIA SRL, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης δανείων της τελευταίας.

Τι ειπώθηκε στη γενική συνέλευση

Οπως γνωστοποίησε η εταιρεία, στη γενική συνέλευση της 10ης Ιουνίου συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 11.217.246 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 13.582.223, ήτοι ποσοστό 82,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Παρουσιάζοντας την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020  ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνης Καραδελόγλου, ο οποίος προέδρευσε της Γενικής Συνέλευσης, τόνισε ότι δύο υπήρξαν οι παράγοντες που επέδρασαν καθοριστικά στην εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων τη χρονιά που πέρασε: Ο πρώτος ήταν η πανδημία, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, και ο δεύτερος η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Παρά την αρνητική επίπτωση της πανδημίας στη ζήτηση και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, η εταιρεία κατάφερε το α΄ εξάμηνο να διατηρήσει τον όγκο των πωλήσεών της στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Το β' εξάμηνο, ενισχυμένη και από τη συναλλαγή με τη ΜΠΗΤΡΟΣ που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο, η εταιρεία πέτυχε να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων κατά 23%, με αποτέλεσμα να καταγράψει, σε ετήσια βάση, αύξηση της τάξης  10% σε σχέση με το 2019, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην Ελληνική αγορά.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ποσοστιαία αύξηση του όγκου των πωλήσεων το 2020 έναντι του 2019 διαμορφώθηκε στο 2%, λόγω των μειωμένων πωλήσεων της SIDMA ROMANIA. Η θυγατρική αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας, καθώς δεν είχε ακόμα συμφωνηθεί το πλάνο αναδιάρθρωσης των δανείων της, αντίστοιχο με αυτό της Μητρικής. Στις αρχές του 2021 η θυγατρική συμφώνησε με τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση των δανείων της με αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση.

Παρόλο ότι οι μέσες τιμές πώλησης των χαλυβουργικών προϊόντων το 2020 μειώθηκαν διεθνώς κατά 3 – 4 %, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 4,7%, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,3% επηρεασμένος από την αρνητική απόδοση της SIDMA Romania.

Επίσης, η εταιρεία, συνεχίζοντας την αυστηρή πιστωτική της πολιτική, είχε μηδενικές επισφάλειες το 2020 περιορίζοντας μάλιστα τις ημέρες πίστωσης σε 94 από 101 το 2019.

Η σημαντικότερη, όμως, εξέλιξη στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση, όπως επεσήμανε ο κ. Καραδελόγλου, ήταν η επίτευξη –έστω και οριακών- κερδών προ φόρων  μετά από αρκετά χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε το 2020 καθαρά προ φόρων αποτελέσματα ύψους 355 χιλ. ευρώ, παρά τις έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της τάξης των 600 χιλ. ευρώ που αφορούσαν στη συναλλαγή με τη ΜΠΗΤΡΟΣ και βάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης.

Σημαντικότατη εξέλιξη αποτέλεσε, επίσης, η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, τα οποία απέκτησαν θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν στην περιοχή των 3,5 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ αλλά και της επιβαλλόμενης αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων.  

Κλείνοντας,  ο κ. Καραδελόγλου αναφέρθηκε δι' ολίγων στην τρέχουσα χρήση αλλά και στις προοπτικές της εταιρείας και του Ομίλου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διαμόρφωση των μεγεθών του α' εξαμήνου όπου η αναχρηματοδότηση των δανείων, αλλά και η κερδοφορία όλων των εταιρειών του Ομίλου έχουν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας και του Ομίλου.  Η εκτίμηση του μάλιστα ήταν ότι το α εξάμηνο του έτους τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα είναι πλέον θετικά. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του τόσο για το υπόλοιπο της χρονιάς όσο και το προβλεπτό μέλλον τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ζήτησης, η θεαματική αύξηση των τιμών και η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους επιδρούν ευεργετικά στα αποτελεσματικά μεγέθη της εταιρείας και του Ομίλου. Οι επεκτατικές εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, και -ιδιαίτερα- το Ταμείο Ανάκαμψης και ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να τονώσουν τη ζήτηση χαλυβουργικών σε όλες τις περιοχές, που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η μητρική εταιρεία, απαλλαγμένη από τα βάρη που της επισώρευσε η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, επιβεβαιώνει και ενισχύει την ηγετική θέση της στην εγχώρια αγορά. Η SIDMA ROMANIA, με μειωμένα πλέον τα δάνεια και το κόστος εξυπηρέτησής τους, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για μια πορεία με κερδοφορία και αυξήσεις στους όγκους πωλήσεων και τα μερίδια της τοπικής αγοράς. Τέλος η SIDMA BULGARIA, που έχει από καιρό μπει σε πορεία θετικών αποτελεσμάτων, επιταχύνει τους αναπτυξιακούς της ρυθμούς με στόχο την καθιέρωσή της μεταξύ των μεγάλων παικτών της Βουλγαρικής αγοράς χαλυβουργικών.

Στη συνέχεια, ο κ. Μιχάλης Σαμωνάς, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, παρουσίασε επιγραμματικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της. Σε ενοποιημένο επίπεδο εστίασε στα ποσοστά κερδοφορίας, τα οποία κατά την τελευταία τριετία παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Το ποσοστό μικτού κέρδους σημείωσε αύξηση κατά 34%, από 7,6% το 2018 σε 10,2% το 2020, ενώ το ποσοστό EBITDA αυξήθηκε κατά 55%, από 3,1% το 2018 σε 4,8% το 2020.     

Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60% από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, αύξηση, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, οφείλεται στη  συνεχιζόμενη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης χάλυβα, στις περικοπές παραγωγής στην Κίνα και στις υψηλές τιμές του σιδηρομεταλλεύματος.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επίδραση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας στον ισολογισμό της ίδιας αλλά και του Ομίλου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου από €55,8 εκ. αρνητικό διαμορφώθηκε σε €16,2 εκ. θετικό καθώς € 72 εκ. υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες. Το γεγονός αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη από το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών της παρατήρησης, που υπήρχε τα προηγούμενα έτη, για Ουσιώδη Αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.

Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Κορίτσας, ως Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, προχώρησε στην ανάγνωση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα και οι επ' αυτών αποφάσεις λήφθηκαν ομόφωνα και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με μονοετή θητεία, και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

1)    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ                 
2)    VICTOR ANDREA PISANTE                                  
3)    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
4)    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
5)    ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
6)    ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ 
7)    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                           
8)    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ, Ανεξάρτητο μέλος 
9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ, Ανεξάρτητο μέλος                 
10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ, Ανεξάρτητο μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v