Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μάθιος Πυρίμαχα: Αύξηση 17,3% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 16 χιλ. ευρώ, έναντι -692 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε 75 χιλ. ευρώ έναντι -389 χιλ. ευρώ.

Μάθιος Πυρίμαχα: Αύξηση 17,3% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ» σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το Εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης , του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης , συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και τις προοπτικές που αφορούν την δραστηριότητας της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.806 χιλ. ευρώ, έναντι 8.358 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 17,32% και στη μητρική εταιρεία σε 9.250 χιλ. ευρώ, έναντι 8.183 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 13,04%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 16 χιλ. ευρώ, έναντι -692 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε 75 χιλ. ευρώ έναντι -389 χιλ. ευρώ .

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε -598 χιλ. ευρώ, έναντι -1.693 χιλ ευρώ και για την Εταιρεία σε -576 χιλ. ευρώ έναντι -1.531 χιλ ευρώ.

δ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 392 χιλ. ευρώ, έναντι -251 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε 347 χιλ. ευρώ έναντι -70 χιλ ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 10.859 χιλ. ευρώ, έναντι 11.315 χιλ. την 31/12/2020 .

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 2.383 χιλ ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 7.286 χιλ ευρώ την 30/09/2021.

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid -19 που έπληξε το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζει και το τρέχον έτος. Όσον αφορά τις συνέπειες που σχετίζονται με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου εντός του 2021 αναδεικνύει την ομαλή και ανοδική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με κύρια χαρακτηριστικά τη αύξηση του κύκλου εργασιών και την βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το εν λόγω υγειονομικό γεγονός , αξιολογεί τους κινδύνους και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και την διασφάλιση της επιχειρηματικής της λειτουργίας.

Επιπρόσθετα το οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να παραμένει ασταθές λόγω των αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της αύξησης του ενεργειακού κόστους, τα οποία έχουν άμεση επίδραση στα παραπάνω μεγέθη της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ροή πρώτων υλών για το επόμενο 10μηνο με ειδική εισαγωγή πλοίου , το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι τις 30.09.2021 οι αυξήσεις των τιμών των προϊόντων ενέργειας ήταν σαφώς περιορισμένες και δεν είχαν αξιοσημείωτη επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου όπως και στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του.

Με τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας κατάστασης, με την εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19, την αύξηση του μεταφορικού κόστους και του φαινομένου της ενεργειακής κρίσης, είναι δύσκολη οποιαδήποτε αξιόπιστη μελλοντική εκτίμηση της πορείας των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Εν τούτοις, η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει αισιόδοξη για την συνέχιση της θετικής πορείας των εργασιών της και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις, και να αποφύγει αρνητικές συνέπειες στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v