Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Διάθεση 75.000 μετοχών στο stock option plan

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 225.000,00 ευρώ.

Flexopack: Διάθεση 75.000 μετοχών στο stock option plan

Η «FLEXOPACK»  σε συνέχεια της σχετικής από 09.05.2022 ανακοινώσεώς της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 19.12.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 29.06.2018 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από την 29.03.2022 έως την 20.04.2022, είκοσι (20) στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως και δη έως την 20.04.2022 το σχετικό ποσό στον τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

2. Συνολικά διατέθηκαν 75.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 3,00 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 225.000,00 Ευρώ.

5. Την 10.05.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2857777 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 06.05.2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 40.500,00 Ευρώ με
την καταβολή μετρητών και την έκδοση 75.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,54 Ευρώ και τιμή διάθεσης 3,00 Ευρώ ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών, εξ Ευρώ 184.500,00 αχθείσας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και

(β) την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.369.312,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.795.024 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

6. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, προκειμένου οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v