Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Διανέμει μέρισμα 0,136 ευρώ στους μετόχους

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.

Flexopack: Διανέμει μέρισμα 0,136 ευρώ στους μετόχους

Η Γενική Συνέλευση της Flexopack ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 και ειδικότερα ενέκρινε αφενός μεν τη δημιουργία του τακτικού και των ειδικών αποθεματικών της Εταιρείας, αφετέρου δε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.591.006,06 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), ήτοι ποσού 0,136 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1292 Ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι οι 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v