Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 400 εκατ. από την Alpha Bank

Την εξαγορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. επιδιώκει η τράπεζα. Αίρεση η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης ομολόγων.

Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 400 εκατ. από την Alpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Alpha Bank Α.Ε., 100% θυγατρική της (εφεξής η «Προτείνουσα»), απηύθυνε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), εκδόσεως την 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Προτείνουσα, συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. (ISIN: XS2416958598), για την υποβολή των Ομολογιών προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα.

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022. Η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών σε Ευρώ, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Alpha Bank κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών αναμένεται να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που υποβάλλουν εγκύρως τις Ομολογίες τους προς εξαγορά ή επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Alpha Bank για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι Alpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Alpha Bank ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v