Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Αυξημένο EBITDA στις 951.246 ευρώ το 9μηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης κατά 54,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης του 2021.

Centric: Αυξημένο EBITDA στις 951.246 ευρώ το 9μηνο

Υψηλότερα κινήθηκαν EBITDA και κύκλος εργασιών της Centric Συμμετοχών Α.Ε. το 3ο τρίμηνο και το 9μηνο  του έτους.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων για το Γ’ Τρίμηνο
της χρήσης 2022, τα σωρευτικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2022 - 30.9.2022, όπως και
τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της χρήσης του 2021, της Centric Συμμετοχών Α.Ε. απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Αναφορικά με τα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου στις 30.9.2022
και σε σχέση με τις 30.6.2022 παρατηρούμε τα εξής:

  • Το ύψος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 30.9.2022 διαμορφώθηκε σε € 18,9 εκατ. έναντι € 20,7 κατά την 30.6.2022
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.9.2022 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 41,7% σε σχέση με αυτά της 30.06.2022 και διαμορφώθηκαν σε € 4,8 εκατ.
  • Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά στις 30.09.2022 σε σχέση με αυτό της 30.06.2022
  • Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων στις 30.9.2022 διαμορφώθηκε σε € 5,8 εκατ. έναντι € 5,2 εκατ. που ήταν το υπόλοιπο στις 30.06.2022

Βάσει των παραπάνω στοιχείων που παρατέθηκαν, προκύπτει ότι η χρήση του 2022 εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης κατά 54,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης του 2021.

Το σύνολο σχεδόν των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου σημείωσε αύξηση. Αιχμή της δραστηριότητας αποτέλεσε το τρίτο τρίμηνο της χρήσης που ενισχύθηκε σημαντικά από τις δραστηριότητες του Ομίλου που έχουν αυξημένη εποχική ζήτηση και συνδέονται με τον τουρισμό. Επίσης μεγάλη αύξηση παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητας εκμετάλλευσης ακινήτων.

Σημαντικά βελτιωμένο διαμορφώθηκε και το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου, του οποίου το θετικό αποτέλεσμα κατά το τρίτο τρίμηνο υπερκέρασε τις ζημίες του πρώτου εξαμήνου. Αντίστοιχα βελτιωμένο ήταν το αποτέλεσμα της επενδυτικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας, συμβάλλοντας στο να διαμορφωθούν θετικά τα κέρδη του Ομίλου σε επίπεδο προ φόρων για τους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης.

Σε σχέση με τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου, εξακολουθεί να διαπιστώνεται η ισχυρή του κεφαλαιακή βάση, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων και του επενδυμένου χαρτοφυλακίου της μητρικής Εταιρείας σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα.

* Δείτε την ενοποιημένη κατάστασης αποτελεσμάτων στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v