Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Ναι από Δ.Σ. σε ανταλλαγή χρέους με Attica, reverse split

Θα διαγραφούν δάνεια 443,8 εκατ. ευρώ με αντάλλαγμα το 79,38% της Attica Group. Δίκαιη και εύλογη κρίνουν τη συναλλαγή Euroxx και KPMG. Πού αποτίμησαν την Attica. Η συνένωση των μετοχών, ο συμψηφισμός ζημιών και το προτεινόμενο stock option plan.

MIG: Ναι από Δ.Σ. σε ανταλλαγή χρέους με Attica, reverse split

Την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής χρέους, που υπέβαλε η Strix Holdings, με το 79,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Investment Group στους μετόχους της εταιρείας, ενώ προτείνει τη διενέργεια reverse split για τις μετοχές της MIG σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 30 παλαιές.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της MIG συγκλήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου και πιθανώς να απαιτηθεί επαναληπτική, λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας, η οποία έχει οριστεί για τις 13 Φεβρουαρίου. Το Δ.Σ της MIG, με βάση το σχέδιο αποφάσεων, προτείνει την έγκριση της προτεινόμενης ανταλλαγής χρέους προς μετοχές (debt to equity swap) και την παροχή εξουσιοδότησης από τους μετόχους για τη ρύθμιση/προώθηση επιμέρους ενεργειών στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας.

Οι εκθέσεις των χρηματοοικονομικών συμβούλων της MIG, KPMG και Euroxx κρίνουν δίκαιους και εύλογους τους προσφερόμενους οικονομικούς όρους της συναλλαγής. Ειδικότερα, η Euroxx σημειώνει ότι η συναλλαγή διενεργείται σε αποτίμηση της Attica, που ισοδυναμεί με 2,59 ευρώ ανά μετοχή, υπερβαίνοντας το υψηλό σταθμισμένο σημείο του εύρους αξιών (1,92 ευρώ ανά μετοχή), το οποίο προέκυψε από την ανάλυσή της. Η προσφερόμενη αποτίμηση ξεπερνά και την υψηλότερη αποτίμηση (2,23 ευρώ ανά μετοχή), που προέκυψε από τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών.

Η KPMG εκτίμησε την αξία του 79,38% της Attica Group (equity value) μεταξύ 233,97 εκατ. ευρώ και 307,85 εκατ. ευρώ. Όπως ανέλυσε το Euro2day.gr βάσει των όρων της ανταλλαγής, το 79,38% της Attica αποτιμάται 443,8 εκατ. ευρώ. Επομένως, το 100% αποτιμάται σε 559 εκατ. ευρώ (2,59 ευρώ ανά μετοχή).

Η Strix Holdings κατέχει, σήμερα, το 11,84% της Attica Group. Εφόσον αποκτήσει, μέσω του swap, πρόσθετο 79,38%, προκύπτει υποχρέωση δημόσιας πρότασης για το 8,78% του free float στην τιμή των 2,59 ευρώ ανά μετοχή.

Reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 30 παλαιές

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ της MIG εισηγείται στους μετόχους τη συνένωση των μετοχών της με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ειδικότερα προτείνεται η σύμπτυξη (reverse split) 30 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,10 ευρώ σε 3 ευρώ. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί ο αριθμός των μετοχών θα συμπτυχθεί σε 31.317.025 μετοχές έναντι 939.510.748 μετοχών σήμερα.

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

Ακολούθως προτείνεται να διενεργηθεί μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 81,4 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3 ευρώ σε 0,40 ευρώ για το συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εις νέον.

Επίσης προτείνεται η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε MIG Συμμετοχών έναντι του Marfin Investment Group και του διακριτικού τίτλους της σε MIG από Marfin Investment Group. Τέλος, προτείνεται η μείωση του κατώτατου επιτρεπόμενου αριθμού μελών Δ.Σ σε πέντε από επτά και η θέσπιση πενταετούς προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της εταιρείας (stock option plan).

Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών, που θα εκδοθούν σε περίπτωση εξάσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων προαιρέσεως, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 625.200, ήτοι ο αριθμός μετοχών, που δύνανται να εκδοθούν, μετά το reverse split και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα ανέρχεται σε ως 1.563.000 μετοχές. Ως τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων προτείνεται το ποσό της νέας ονομαστικής αξίας. Δηλαδή, τα 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v