Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 29 η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ.

Στις 29 η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της ΔΕΗ που θα συνέλθει στις 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (1.1.2022 έως 31.12.2022) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 21η εταιρική χρήση (1.1.2022 έως 31.12.2022) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις 2023 και 2024, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έκθεση αποδοχών Οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Προσδιορισμός εύρους πράξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.. 

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τις προσλήψεις Προσωπικού, έτους 2022.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v