Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Διπλασιασμός κερδών στο εξάμηνο

Σημαντική αύξηση κερδών σε όμιλο (115%) και μητρική (110%) παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Βογιατζόγλου: Διπλασιασμός κερδών στο εξάμηνο
Σημαντική αύξηση κερδών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθε στα 20.191 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 24,30% σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο του 2007 (16.244 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 8.298 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 32,83% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2007 (6.247 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 3.358 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 81,70% (1.848 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2007).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 2.415 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 133,10% (1.036 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 1.634 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 115,56% (758 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2007).

Σημειώνεται ότι το A' Εξάμηνο 2008 και 2007 στον Όμιλο ενοποιούνται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, Logisystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης & Διανομής Εμπορευμάτων, με συμμετοχή 99%, Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων, με συμμετοχή 99,41% και η Ρουμάνικη εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 16.667 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 20,37% σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο 2007 (13.846 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.399 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 31,88% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2007 (4.852 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 3.067 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 70,38% (1.800 χιλ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2007). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 2.403 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 119,05% (1.097 χιλ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 1.736 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,42 % (825 χιλ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2007).

H εν λόγω αύξηση των κερδών σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται:

Α) Στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2007.

Β) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας που εξυπηρέτησαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων με μικρή αύξησή τους.

Γ) Στην βελτίωση του Συντελεστή Μικτής Κερδοφορίας κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο Ομίλου και κατά 3,34 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο Εταιρείας που οφείλεται στην ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v