Επίλεκτος: Από 10/11 η ακύρωση 299.672 μετοχών

Από τις 10/11/2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 299.672 μετοχών της εταιρίας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, οι οποίες ακυρώνονται, λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Επίλεκτος: Από 10/11 η ακύρωση 299.672 μετοχών
Από τις 10/11/2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 299.672 μετοχών της εταιρίας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, οι οποίες ακυρώνονται, λόγω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται, ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/07/2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 89.901,60 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 53.279.405 σε 52.979.733 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
 
Οι ως άνω 299.672 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 17/07/2006 - 15/12/2006, σε εκτέλεση απόφασης της από 20/01/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καθώς και της από 26/06/2006, αποφάσεως του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 15.893.919,90 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.979.733 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 ευρώ εκάστης.

Την 27/08/2009 καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 04/11/2009, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι, από 10/11/2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 299.672 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v