Επίλεκτος: Στις 4/2 η ακύρωση 301.563 μετοχών

Από τις 4/02/2010 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 301.563 μετοχών της εταιρίας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργίας, ύστερα από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Επίλεκτος: Στις 4/2 η ακύρωση 301.563 μετοχών
Από τις 4/02/2010 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 301.563 μετοχών της εταιρίας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργίας, ύστερα από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 90.468,90 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.979.733 σε 52.678.170 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
 
Οι ως άνω 301.563 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 10/01/2007 - 30/03/2007, σε εκτέλεση απόφασης των από 20/01/2006 και 20/12/2006 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των από 26/06/2006 και 25/01/2007 αποφάσεων του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 15.803.451,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 52.678.170 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 ευρώ εκάστης.

Όπως επισημαίνεται, την 19/01/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. K2-321 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 29/01/2010, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας ορίζεται ότι, από 04/02/2010 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 301.563 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v