Επίλεκτος: Στις 28/12 η Γ.Σ. για μείωση κεφαλαίου

Την 28η/12 θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. της Επίλεκτος για να αποφασίσει τη μείωση κεφαλαίου κατά 78.751,50 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Επίλεκτος: Στις 28/12 η Γ.Σ. για μείωση κεφαλαίου
Την 28η Δεκεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος για να αποφασίσει τη μείωση κεφαλαίου κατά 78.751,50 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 08/01/2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v