Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική

Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της Mevaco για την περίοδο του A’ Εξαμήνου της χρήσης 2011, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Mevaco: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική
Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της Mevaco για την περίοδο του A’ Εξαμήνου της χρήσης 2011, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 16,05 εκατ. ευρώ έναντι 9,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 63,91%. Σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται σε 3,15 εκ. ευρώ έναντι 1,29 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά 143,34%.
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκ. ευρώ έναντι 765,24 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 158,56%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, βελτιώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε κέρδη 1,40 εκ. ευρώ έναντι 244,58 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 471,97%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για τον Όμιλο σημειώνοντας σημαντική άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 1,15 εκ. ευρώ έναντι 115,12 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 12,87 εκατ. ευρώ έναντι 6,08 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της σημειώνοντας μείωση κατά 111,66%. Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 2,73 εκ. ευρώ έναντι 711,19 χιλ. ευρώ, , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 283,69%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,09 εκ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 396,65 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας αύξηση 428,14%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους σημειώνοντας σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,34 εκ. ευρώ έναντι 28,75 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου και ως αποτέλεσμα της αξιοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που υλοποίησε η Εταιρεία στην διάρκεια των προηγούμενων ετών συνεχίσθηκε, η ανοδική πορεία των παραγγελιών.

Σημειώνεται, ότι στις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιτυχία του εξαγωγικού προσανατολισμού των δραστηριοτήτων της, με την μεγαλύτερη και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο να παρουσιάζουν οι πωλήσεις προς το εξωτερικό και ιδιαίτερα προς τις αγορές της Ρουμανίας και της Ρωσίας.

Ειδικότερα σε επίπεδο εταιρείας οι εξαγωγές αποτελούν πλέον ποσοστό 44,44% του κύκλου εργασιών έναντι 23,71 % της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης και ανήλθαν σε 5,72 εκατ. ευρώ έναντι 1,44 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 296,66%.
 
Σε επίπεδο Ομίλου, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον ποσοστό 39,42% του κύκλου εργασιών έναντι 20,69 % της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης και ανήλθαν σε 6,33 εκατ. ευρώ έναντι 2,03 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 212,26%, ενώ σε επίπεδο.

Παράλληλα, η Εταιρεία, ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά της και πέτυχε την διείσδυσή της σε πλέον απαιτητικές αγορές. Μια από τις αγορές αυτές είναι και η αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην οποία η Εταιρεία συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου πέτυχε σημαντική διείσδυση στον τομέα της κατασκευής μερών και εξαρτημάτων για φωτοβολταϊκά κυρίως συστήματα.

Η Εταιρεία στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνέχισε με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση των επενδυτικών της προγραμμάτων που αφορούν σε κτιριακές επεκτάσεις στις ιδιόκτητες οικοπεδικές της εκτάσεις. Συγκεκριμένα βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο αποπεράτωσης οι εργασίες ανέγερσης και επέκτασης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας συνολικής επιφάνειας περίπου 10,8 χιλ. τετρ. μέτρων. Η ολοκλήρωση του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος, τοποθετείται χρονικά κατά την διάρκεια του επόμενου τετραμήνου και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Εταιρείας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και συνεργασιών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της καθώς και των αποτελεσμάτων της.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες παραγγελίες, τα θετικά οικονομικά μεγέθη αναμένεται να συνεχισθούν καθόλη την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, με τον εξαγωγικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Ομίλου να καθιστά ευοίωνες τις προοπτικές παρά την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία της εθνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, η ένταση της συρρίκνωσης της καταναλωτικής ζήτησης επηρεάζει ιδιαίτερα τους τομείς δραστηριοποίησής της θυγατρικής εταιρείας «ΜEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» στη ελληνική αγορά. Η διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει την προσπάθεια αναπλήρωσης των απωλειών στις πωλήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, λόγω και της μεγάλης μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, με νέα προϊόντα με μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και εντείνει τις προσπάθειες της για διείσδυση της σε νέες αγορές του εξωτερικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v