Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Απόφαση για αύξηση κεφαλαίου

Την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά 2.244.419 ευρώ δια της εκδόσεως 793.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές, αποφάσισαν οι Γ.Σ. της Εριουργίας Τρία Αλφα στις 30/3/2012.

Εριουργία 3Α: Απόφαση για αύξηση κεφαλαίου
Την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά 2.244.419 ευρώ δια της εκδόσεως 793.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές, αποφάσισαν οι Γ.Σ. κοινών και προνομιούχων μετόχων της Εριουργίας Τρία Αλφα στις 30/3/2012.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά ευρώ 2.244.419,00 δια της εκδόσεως 793.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή εκδόσεως την σημερινή ονομαστική τους αξία ήτοι 2,83 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές.
 
Στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κοινοί και προνομιούχοι.
 
Η τιμή έκδοσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. Η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του τελικού ποσού της κάλυψης.

Ο βασικός μέτοχος (οικογένεια Μηνά Εφραίμογλου) πρόκειται να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων της. Επίσης προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, διευκρινίζεται ότι τελικός σκοπός είναι η δημιουργία κεφαλαιακής δυνατότητας για νέες δραστηριότητες (παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και μη πηγές, τεχνικά κατασκευαστικά έργα) και η μείωση του υφιστάμενου δανεισμού ώστε η εταιρία, από ισχυρή οικονομική θέση, να διαπραγματευθεί τη χρηματοδότηση των νέων δραστηριοτήτων της.

2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ως εξής: 

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή νημάτων και υφασμάτων εκ φυσικών ή συνθετικών ή τεχνιτών ινών, καθώς και ενδυμάτων και στολών, ως επίσης και εμπορία επί τούτων.

β) Οι εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών, ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία ή εμπορία αυτών.

γ) Η συμμετοχή σε ευρύτατο φάσμα προμηθειών του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτών.

δ) Η παραγωγή ή η συμμετοχή σε εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες και μη πηγές.

ε) Η ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων περιλαμβανομένης και της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων.

στ) Η αξιοποίηση του εν Νέα Ιωνία ιδιόκτητου ακινήτου της, όπου και το βιομηχανοστάσιό της.

Η εταιρεία δύναται να προβαίνη εις πάσαν πράξιν αναγκαίαν, ή συντελούσαν εις την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών αυτής, ως και εις πάσαν άλλην παράγωγον, ή συναφή προς τα είδη ταύτα εργασίαν.

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει προς τους αυτούς ως άνω σκοπούς, υφ' οιανδήποτε μορφήν εταιρικήν, εις οιασδήποτε βιομηχανικάς και εμπορικάς επιχειρήσεις Ελληνικάς ή αλλοδαπάς και να συνεταιρίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά φυσικών ή νομικών προσώπων επιδιωκώντων ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Η εταιρία δύναται να παραχωρεί επ' ανταλλάγματι την χρήσιν των εγκαταστάσεων αυτής εις τρίτους, ως και να αναλαμβάνη η ιδία την διαχείρησιν ετέρων επιχειρήσεων.

Η εταιρία δύναται να προβαίνει εις την κατασκευήν και επεξεργασίαν ερίων, τεχνητών ή συνθετικών ινών και νημάτων ή υφασμάτων, δια λογαριασμόν τρίτων προσώπων χρησιμοποιούσα ειδικά τας πρώτας ύλας ή ύλας των προσώπων τούτων (ΦΑΣΟΝ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v