Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σίδμα: Στα 70 χιλ. ευρώ τα EBITDA στο τρίμηνο

Στα 70 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για τον όμιλο της ΣΙΔΜΑ στο β' τρίμηνο, έναντι ζημιών ύψους 1,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σίδμα: Στα 70 χιλ. ευρώ τα EBITDA στο τρίμηνο
Στα 70 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για τον όμιλο της ΣΙΔΜΑ στο β' τρίμηνο, έναντι ζημιών ύψους 1,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά, η ΣΙΔΜΑ, παρόλο το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική αγορά, παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA), τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου, σε αντίθεση με αυτό του πρώτου τριμήνου που ήταν αρνητικό.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 70 χιλ. ευρώ από ζημιές ύψους 1,1 εκ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας σε 0,3 εκ. ευρώ, από ζημιές ύψους 0,9 εκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο αντίστοιχα.

Παράλληλα, η διοίκηση της Εταιρίας συνεχίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών προς άρση των αιτιών που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης όπως :

- την συνεχή μείωση του λειτουργικού κόστους
- την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους μέσω της μείωσης των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Η μείωση τόσο των αποθεμάτων όσο και των ημερών πίστωσης προς την πελατεία βοηθούν ήδη προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν και οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 2 εκ. ευρώ που παρουσίασε η Εταιρεία στο εξάμηνο.
- την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της με νέες πηγές εσόδων όπως αυτές από φωτοβολταϊκά.
 
Τον Ιούνιο ξεκίνησε η λειτουργία του πάρκου φωτοβολταϊκών πανέλων ισχύος 0,9 MW στις εγκαταστάσεις της ΣΙΔΜΑ στο Ωραιόκαστρο που προβλέπεται να αποφέρει εισόδημα περίπου ευρώ 500 χιλ. σε ετήσια βάση.

Αναλυτικά τα Αποτελέσματα Εξαμήνου

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της μητρικής ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 49 εκ. ευρώ, έναντι 58 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 15 %, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 64 εκ. ευρώ από 75 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, ήτοι μείωση 14%. Υπήρξε ωστόσο βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπου οι πωλήσεις υπολείπονταν των αντίστοιχων περυσινών κατά 21%.

Σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 7,0 εκ. ευρώ από ζημίες ύψους 3,8 εκ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά κατά 1 εκ. ευρώ.

Στην επιδείνωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν η μείωση του ποσοστού μικτού κέρδους και η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού και των εκτάκτων μη επαναλαμβανομένων εξόδων ύψους 0,9 εκ. ευρώ, μέρος των οποίων αφορούσαν αποζημιώσεις στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας.
 
Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο του έτους παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το πρώτο αλλά και με το αντίστοιχο περυσινό, αφού εμφάνισε οριακά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 70 χιλ. ευρώ από ζημιές ύψους 1,1 εκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και ζημιές ύψους 0,2 εκ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 28 εκ. ευρώ, έναντι 34 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 17 %, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 44 εκ. ευρώ από 51 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, ήτοι μείωση 14 %.

Υπήρξε και εδώ βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπου οι πωλήσεις υπολείπονταν των αντίστοιχων περυσινών κατά 23%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κατέγραψαν ζημιές ύψους 5,6 εκ. ευρώ από ζημιές ύψους 2,6 εκ. ευρώ ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά κατά 0,6 εκ. ευρώ.

Αν εξαιρέσουμε τα έκτακτα έξοδα 0,9 εκ. ευρώ που αναφέραμε παραπάνω, τότε τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας είναι θετικά κατά 0,3 εκ ευρώ παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Επίσης τα αποτελέσματα προ φόρων επιβάρυνε πρόβλεψη απομείωσης των συμμετοχών εξωτερικού κατά 1,4 εκ. ευρώ.

Σε επίπεδο Εταιρείας, το δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν καλύτερο από το πρώτο αλλά και από το αντίστοιχο περυσινό αφού παρουσίασε κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,3 εκ. ευρώ, από ζημιές ύψους 0,9 εκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και ζημιές ύψους 0,3 εκ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, θετικές παρουσιάστηκαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές τόσο σε επίπεδο μητρικής κατά 2 εκ. ευρώ όσο και σε επίπεδο Ομίλου κατά 0,8 εκ. ευρώ. Ο δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 3 εκ. ευρώ ενώ των θυγατρικών παρέμεινε σχεδόν σταθερός σε σχέση με το τέλος του 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου σε 18 εκ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου και 12,4 εκ. ευρώ σε επίπεδο Εταιρείας.

Η Εταιρεία προχωρά συγχρόνως σε σταδιακή μείωση των ημερών πίστωσης προς την πελατεία της με στόχο την διατήρηση της ρευστότητας της και την αποφυγή, κατά το δυνατόν, αύξησης του πιστωτικού κινδύνου

Τον Ιούνιο ξεκίνησε η λειτουργία του πάρκου φωτοβολταϊκών πανέλων ισχύος 0,9 MW στις εγκαταστάσεις της ΣΙΔΜΑ στο Ωραιόκαστρο. Το έργο αυτό προβλέπεται να αποφέρει εισόδημα περίπου ευρώ 500 χιλ. σε ετήσια βάση.

Οι προβλέψεις για το τέλος του έτους είναι εξαιρετικά δύσκολες. Για μεν την Ελλάδα θα εξαρτηθεί κυρίως από τις ενέργειες προς τόνωση της αγοράς, για δε τις Βαλκανικές χώρες από την γενικότερη οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v