Eurobank: Ζημιές 1,5 δισ. το 2012

Ζημιές ύψους 1,5 δισ. σημείωσε το 2012 η Eurobank. Ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών €686 εκατ.

Eurobank: Ζημιές 1,5 δισ. το 2012
Ζημιές ύψους 1,5 δισ. ευρώ σημείωσε το 2012 η Eurobank και ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών συνολικού ύψους €686 εκατομμυρίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Kύρια στοιχεία αποτελεσμάτων

-Αύξηση καταθέσεων κατά €2,7δισ. το Β΄ εξάμηνο του 2012 και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά €13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

-Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα το Β΄ εξάμηνο του έτους. Αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 25% σε ετήσια βάση για την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού.

-Pro-forma δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) 10,8%, έναντι ελαχίστου 9%.

-Περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους κατά 6% το 2012. Σωρευτική μείωση κατά 23% από το 2008.

-Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1,5δισ. το 2012 (εκ των οποίων €686εκ. αφορούν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές) λόγω κυρίως του υψηλού κόστους χρήματος και της μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 26% σε ετήσια βάση.

Δήλωση του Ν. Νανόπουλου

«Στο σημερινό αβέβαιο και δυσχερές περιβάλλον, η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και η ανασυγκρότησή της, περνά όχι μόνον από την επίπονη διαδικασία των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και από την υιοθέτηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα τονώσουν την ανάπτυξη.

Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής του αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας και ένα παράθυρο ευκαιρίας για την
επανεκκίνηση της που δεν πρέπει να αφήσουμε αναξιοποίητο.

Η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2012, τα οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την έναρξη ενός νέου. Η Eurobank εισέρχεται σ’ αυτήν τη νέα φάση, εισφέροντας στο νέο σχήμα, ένα προικισμένο με ικανότητες και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό και ένα σύγχρονο πλαίσιο και σύστημα λειτουργίας, που μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πρωτοφανείς προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής.

Η ένωση των δυνάμεων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια στήριξης της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα.».

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2012

Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν καθοριστικά τις λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank το 2012. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1.453 εκατομμύρια και ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών συνολικού ύψους €686 εκατομμυρίων.

Ρευστότητα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα στην προσέλκυση καταθέσεων το δεύτερο μισό του έτους, μετά το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Ειδικότερα, οι Καταθέσεις Πελατών της Eurobank αυξήθηκαν κατά €2.739 εκατομμύρια το Β΄εξάμηνο του έτους, περιορίζοντας τις συνολικές ετήσιες εκροές σε μόλις €823 εκατομμύρια.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1.804 εκατομμύρια το Δ΄ τρίμηνο του 2012. Στο εξωτερικό, η προσέλκυση καταθέσεων συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2012, με τα υπόλοιπα να  αυξάνονται κατά €391 εκατομμύρια έναντι του 2011.

Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η άντληση ρευστότητας ύψους €5,5 δισεκατομμυρίων (μέσω Repos) από την αγορά βοήθησαν σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα.

Πιο αναλυτικά, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε από €34 δισεκατομμύρια το  Α΄ εξάμηνο του 2012 σε €20,8 δισεκατομμύρια στα μέσα Μαρτίου του 2013.

Η Τράπεζα διατηρεί σήμερα επαρκή αποθέματα ρευστότητας, καθώς διαθέτει ενέχυρα αποδεκτά από το Ευρωσύστημα για την άντληση ρευστότητας ύψους €6 δισεκατομμυρίων και επιπρόσθετων €2,5 δισεκατομμυρίων στο εξωτερικό.

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων και Ποιότητα Χαρτοφυλακίου

Οι Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1.655 εκατομμύρια, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια συγκράτησης των επισφαλειών εξελίσσεται θετικά, καθώς τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά χαμηλότερα τα 2 τελευταία τρίμηνα του 2012 έναντι των 2 αρχικών τριμήνων του ίδιου έτους.

Συνολικά τα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 22,8% του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2012, από 15,7% το 2011, ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ανήλθαν σε 18,3% του χαρτοφυλακίου και καλύπτονται κατά 53,5% από προβλέψεις (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων).


***Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2012 της Eurobank, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v