Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON: Διπλασιασμός ΕBITDA

Αύξηση 10,7% στον κύκλο εργασιών και διπλασιασμό των ΕBITDA ανακοίνωσε για το 2012 η AXON Συμμετοχών.

AXON: Διπλασιασμός ΕBITDA
Αύξηση 10,7% στον κύκλο εργασιών και διπλασιασμό των ΕBITDA ανακοίνωσε για το 2012 η Axon Συμμετοχών.

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 της Axon παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα:

1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 218.502 χιλ. έναντι € 197.307 χιλ. κατά την συγκριτική χρήση παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 10,7%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση, κατά 9,2% (€ 17.549 χιλ.), του κλάδου υγείας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης που σύναψε η Εταιρεία με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης.

2. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 28.336 χιλ. παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι της συγκριτικής χρήσεως κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € (12.419) χιλ..

Η επίτευξη θετικών ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των αποφάσεων της Διοίκησης του Ομίλου για περικοπή των λειτουργικών δαπανών.

Επιπλέον, εντός της κλειόμενης χρήσεως τελεσιδίκησε η αγωγή της θυγατρικής Εταιρείας SONAK Α.Ε.Β.Ε. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που επέδρασε θετικά στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων κατά ποσό € 4.187 χιλ..

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει μέτρα και εντατικοποιεί τις ενέργειές της προκειμένου να ενισχύσει την ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι σημαντικότεροι τομείς δράσης αφορούν:

1) Tην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2012 ποσού € 33.078. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2) Την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας ώστε να δύναται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

3) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σημειώνεται ότι σχετικώς με τις σωρευμένες οφειλές ως την 31/12/2011, των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας και κατ επέκταση στις θυγατρικές του τομέα Υγείας του Ομίλου, σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη. Με νεότερη Κοινή υπουργική Απόφαση αποσαφηνιστήκαν τα ποσοστά έκπτωσης προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει στην άμεση εξόφληση των εν λόγω υποχρεώσεων .

Η συνεπής εκπλήρωση εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης για άμεση εξόφληση των εν λόγω υποχρεώσεων θα επιδράσει θετικά στην ρευστότητα του ομίλου και δευτερογενώς της Εταιρείας.

4) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

5) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

6) Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 31/12/2012 ποσού € 44,77 εκ. μέσα στα επόμενα 3 έτη με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και της ρευστότητας του Ομίλου.

7) Στην ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού. Η θυγατρική εταιρεία SONAK A.E.B.E., παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά την τρέχουσα χρήση, πέτυχε τη σύναψη δύο δανείων με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου ποσού € 4.900 και € 1.750 αντίστοιχα εκ των οποίων υφίστανται αδιάθετες πιστώσεις ποσού € 1.150 και € 0 αντίστοιχα.

8) Την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης η στροφή προς τον ιατρικό τουρισμό.

Εντός της κλειόμενης χρήσεως, τελεσιδίκησε η αγωγή που είχε καταθέσει η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου SONAK Α.Ε.Β.Ε. κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Κατόπιν λοιπόν και της παρέλευσης της διορίας που είχε δοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου το τελευταίο να καταθέσει έφεση κατά της εν λόγω απόφασης, ο Όμιλος προχώρησε στην αναγνώριση της επίδρασης από το εν λόγω γεγονός και ως εκ τούτου το ποσό ύψους € 8.706 χιλ., αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του δημοσιευθέντος Ισολογισμού 31/12/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v