Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Η έκθεση αναφοράς προόδου

Τα σχέδια για τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και πληροφορίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνει η Εκθεση Αναφοράς Προόδου της εισηγμένης.

Την έκθεση αναφοράς προόδου εξέδωσε η Εριουργία Τρία Αλφα. Σύμφωνα με αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι κατά 1.134.830,00 Ευρώ, με την έκδοση 401.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 1.134.830,00 Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 2.861.130,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 766.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 245.000 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Υπεύθυνα Πρόσωπα

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να µπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.», Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 14234, τηλ.: 210 2799322 (αρμόδιος κ. Μιχαήλ Τζορμπατζάκης, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης είναι:
• ο κ. Μηνάς Δ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
• ο κ. Δημήτριος Μ. Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Η διεύθυνση των ανωτέρω προσώπων είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 14234.

Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρίας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη της Έκθεσης Αναφοράς Προόδου βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή είναι αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό της.


ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την από 16/7/2012 Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 10/9/2012 (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. για την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας: «Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα διατεθούν κυρίως για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας και συγκεκριμένα για την αποπληρωμή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της καθώς επίσης και για την επέκταση της δραστηριότητας της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα).»

Συγκεκριμένα, τα αντληθέντα κεφάλαια της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, εφόσον η κάλυψη θα ήταν πλήρης, θα διατίθεντο ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

ποσά σε Ευρώ

Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων

1.075.000

Επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

1.119.190

Δαπάνες Έκδοσης

περίπου 50.000

Σύνολο

2.244.190Πιο αναλυτικά, το ποσό της Αύξησης 2.194.190 Ευρώ, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες έκδοσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους περίπου 50.000 Ευρώ, θα διατεθεί ως εξής:

Α. Ποσό 1.075.000 Ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων της Εταιρίας σε Τράπεζα του εξωτερικού («EFG Eurobank Luxembourg»), με σκοπό να απαλλαγεί η Εταιρία από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που θα προέκυπτε σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία εισέπραξε στις 10/10/2012 από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους 949.000 Ευρώ (καθαρό ποσό μετά από παρακράτηση φόρου και κρατήσεις Δημοσίου: περίπου 880.000 Ευρώ).

Από το ποσό αυτό το μεγαλύτερο τμήμα του, ήτοι 755.000 Ευρώ, χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του χρέους στην «EFG Eurobank Luxembourg», το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.075.000 Ευρώ. Συνεπώς, η υπολειπόμενη οφειλή, ύψους 1.075.000 Ευρώ, θα εξοφληθεί από κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη εξόφληση θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών την παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Β. Ποσό 1.119.190 Ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επένδυσης που σκοπεύει να υλοποιήσει η Εταιρία στον τομέα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων. Ειδικότερα, η επένδυση της Εταιρίας αφορά στην αγορά αδειών φωτοβολταϊκών πάρκων και στην κατασκευή τους.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εν λόγω φωτοβολταϊκών πάρκων, η Εταιρία θα έχει τη δυνατότητα είσπραξης ετήσιων εσόδων λόγω της εγγυημένης τιμής (Feed-In Tariff) πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) για διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Εταιρία καταρχήν θα εξοφλήσει τις υφιστάμενες Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις της στην «EFG Eurobank Luxembourg» και εφόσον περισσέψουν κεφάλαια θα τα διαθέσει για την επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Σε περίπτωση που η παρούσα Αύξηση καλυφθεί σε ποσοστό άνω του 80%, τα κεφάλαια που θα αντληθούν (δηλαδή ποσό άνω των 720 χιλ. Ευρώ περίπου, όπως προκύπτει μετά την κατά προτεραιότητα εξόφληση των προς τράπεζα του εξωτερικού υποχρεώσεων της Εταιρίας, ύψους 1.075.000 Ευρώ θα διατεθούν, σε συνδυασμό με ενδεχόμενο τραπεζικό δανεισμό, για την επένδυση της Εταιρίας σε φωτοβολταϊκά πάρκα, εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας Αύξησης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης δεν είναι δυνατό να καθορισθεί καθώς εξαρτάται από το ακριβές ποσοστό κάλυψης της Αύξησης, το οποίο σε συνδυασμό με ενδεχόμενο τραπεζικό δανεισμό θα προσδιορίσει το συνολικό μέγεθος της επένδυσης.

Επισημαίνεται ότι λόγω της εξάπλωσης της ύφεσης στην Ελληνική οικονομία, η Εταιρία δε δύναται να εγγυηθεί χρηματοδότηση από τραπεζικό δανεισμό. Παρά ταύτα, η Διοίκηση της Εταιρίας είναι σε συνεχείς διαπραγματεύσεις-συζητήσεις με πιστωτικά ιδρύματα και εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης τραπεζικού δανεισμού, που όμως δε μπορεί να πιστοποιηθεί και να ποσοτικοποιηθεί στην παρούσα φάση.

Σε περίπτωση που η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλυφθεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 80% και εφόσον καταστεί εφικτό η Εταιρία να εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα, εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας Αύξησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης δεν είναι δυνατό να καθορισθεί καθώς εξαρτάται από το ακριβές ποσοστό κάλυψης της Αύξησης, το οποίο σε συνδυασμό με το ύψος του τραπεζικού δανεισμού θα προσδιορίσει το συνολικό μέγεθος της επένδυσης.

Εάν στην ως άνω περίπτωση (δηλαδή σε περίπτωση που η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλυφθεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 80%) δεν καταστεί εφικτό η Εταιρία να εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εισηγηθεί νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας Αύξησης.

Σε περίπτωση που δε ληφθεί η σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή δεν καταστεί εφικτή η άντληση νέων κεφαλαίων, ενδέχεται να έχουν προκύψει διαθέσιμα κεφάλαια μη επαρκή για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπό αυτές τις συνθήκες και λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, δε θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση, τα ως άνω διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία δεν καθιστούν υλοποιήσιμη επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα διατεθούν ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις της Εταιρίας για μελλοντικές επενδύσεις.

Η Διοίκηση της Εκδότριας, δεσμεύεται να ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.9. του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και του Ημερησίου Δελτίου Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας, για την αποπληρωμή δανεισμού και για την χρηματοδότηση της νέας δραστηριότητας της επένδυσης της εταιρίας σε ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά πάρκα) η οποία αποφασίστηκε με την από 10/9/2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας (κοινών και προνομιούχων μετοχών).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπελήφθη σημαντικά του στόχου της, και αντί των 2.244.190 νέων κεφαλαίων, συγκεντρώθηκαν μόνο 1.134.830, διότι αντί των 793.000 υπήρξε εγγραφή μόνον για 401.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Από τον πίνακα των νέων μετοχών, προκύπτει ότι, πέραν της οικογένειας Μηνά Εφραίμογλου ελάχιστοι άλλοι μέτοχοι ενεγράφησαν. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται κατά τη χρήση 2013 σε 2.861.130,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 766.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 245.000 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία.

Συγκεκριμένα, τα αντληθέντα κεφάλαια της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διατέθηκαν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σκοπός

Ποσά σε Ευρώ

Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων

1.075.000,00

Δαπάνες Έκδοσης

37.820,22

Διαθέσιμα για Επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

22.009,78

Σύνολο

1.134.830,00


Πιο αναλυτικά, το ποσό της Αύξησης 1.134.830 Ευρώ, αφού αφαιρέθηκαν οι δαπάνες έκδοσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 37.820,22 Ευρώ, διατέθηκε ως εξής:

Α) ποσό 1.075.000 Ευρώ διατέθηκε για την αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων της Εταιρίας σε Τράπεζα του εξωτερικού («EFG Eurobank Luxembourg»), με σκοπό να απαλλαγεί η Εταιρία από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που θα προέκυπτε σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η συγκεκριμένη εξόφληση πραγματοποιήθηκε εντός μερικών ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών την παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Β) Η εταιρία δεν συγκέντρωσε κεφάλαια επαρκή για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό για τον σκοπό αυτό. Παρόλη την μη ικανοποιητική επιτυχία της διενεργηθείσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρία συνεχίζει να έχει στόχο την επέκταση της δραστηριότητάς της στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και κυρίως από φωτοβολταϊκά πάρκα που αποφέρουν – σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα – σταθερές αποδόσεις και χρηματοροές.

Ειδικότερα, η Εταιρία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω της αγοράς φωτοβολταϊκών αδειών ώριμων προς κατασκευή και άμεση διασύνδεση. Για το λόγο αυτό η εταιρία παρακολουθεί την αγορά φωτοβολταϊκών αδειών, που είναι μια αγορά με συνεχείς διακυμάνσεις και μεταβολές, ώστε να είναι έτοιμη αμέσως μόλις αποκτήσει κεφαλαιακή ευχέρεια, ενδεχομένως κατόπιν νέας προσπάθειας αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου ή εξασφαλίζοντας τραπεζικό δανεισμό, να αγοράσει άδειες για άμεση υλοποίηση.

Το θέμα αυτό θα απασχολήσει πιθανότατα την αμέσως επόμενη (εντός του προσεχούς τριμήνου) Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία το Δ.Σ θα εισηγηθεί νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας αύξησης. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή δεν καταστεί εφικτή η άντληση νέων κεφαλαίων, ενδέχεται να έχουν προκύψει διαθέσιμα κεφάλαια μη επαρκή για επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Υπό αυτές τις συνθήκες και λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, δεν θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση, τα ως άνω διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία δεν καθιστούν υλοποιήσιμη την επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα διατεθούν σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις της εταιρίας για μελλοντικές επενδύσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v