Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Πρόσθετα στοιχεία για αύξηση κεφαλαίου

H κάλυψη της αρνητικής ενοποιημένης καθαρής θέσης με σημαντική μείωση του δανεισμού και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι ο σκοπός της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου κατά 53.226.000 ευρώ της Ideal, σύμφωνα με την έκθεση που θα παρουσιαστεί στην έκτακτη γενική συνέλευση.

Ideal: Πρόσθετα στοιχεία για αύξηση κεφαλαίου
H κάλυψη της αρνητικής ενοποιημένης καθαρής θέσης με σημαντική μείωση του δανεισμού και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι ο σκοπός της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου (σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως) κατά 53.226.000 ευρώ της Ideal, σύμφωνα με την έκθεση που θα παρουσιαστεί στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου.

Ο βασικός μέτοχος Thrush Investments Ltd έχει ανακοινώσει την πρόθεση συμμετοχής του στην επικείμενη αύξηση, ασκώντας τουλάχιστον όλα τα δικαιώματα που του αναλογούν και ότι θα διατηρήσει το παρόν ποσοστό του για έξι μήνες μετά.

Το αντληθέν κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 53.226.000 ευρώ τα οποία θα διατεθούν για αποπληρωμή τραπεζικών δανείων ύψους 33.200.000 ευρώ ήτοι το 63% του συνολικού αντληθέντος κεφαλαίου και 20.026.000 ευρώ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ήτοι το 37% του συνολικού αντληθέντος κεφαλαίου.

Η πρόταση του Δ.Σ. θα είναι, η τιμή έκδοσης να είναι τουλάχιστον η ονομαστική αξία της μετοχής κατά το χρόνο της αύξησης, επομένως η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Οσον αγορά τους λόγους υπαγωγής σε επιτήρηση και αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας αλλά και τις μέχρι σήμερα ενέργειες αυτής, σημειώνεται στην έκθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του την 6/3/2003, αποφάσισε την υπαγωγή στην κατηγορία <<Υπό επιτήρηση>> το σύνολο των μετοχών της εταιρίας Ομιλος Ideal καθώς στη χρήση 2002 παρουσίασε ζημιογόνα αποτελέσματα μεγαλύτερα από αυτά της προηγούμενης χρήσης και άνω του 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς να έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ανάκαμψης.

Επιπρόσθετα το Χ.Α. έκρινε ότι έπρεπε να τεθεί στο καθεστώς επιτήρησης διότι από τις σημειώσεις των ορκωτών ελεγκτών προέκυπτε ότι αν λαμβάνονταν υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις με αριθμ. 4 και 5, οι ζημίες της εταιρίας θα έπρεπε να παρουσιασθούν αυξημένες κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η μετοχή της εταιρίας να βγει από το καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., υλοποιεί πρόγραμμα μείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων συμμετοχών και διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον έχει εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο τη δραστική μείωση του δανεισμού και των τόκων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα, την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής, αντιμετωπίζοντας και το αίτημα ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων για μείωση ή ολική αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού.

Το ΔΣ του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση του της 3/3/05 αποφάσισε περαιτέρω την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας, λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης η οποία εμφανιζόταν στις οικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2004.

Στα πλαίσια αυτά έχει υπογραφεί μνημόνιο (το οποίο ισχύει από την 18η Νοεμβρίου 2005) με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους του υφιστάμενου δανεισμού και τη στήριξη των τραπεζών και της μετόχου Thrush Investment Holdings Ltd στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία της, με στόχο τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και των θυγατρικών της, να μεταβληθούν σε θετικά.

Διευκρινίζεται ότι, η μείωση και η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν εξωχρηματιστηριακά, δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρίας τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον,τα δικαιώματα προτίμησης καθώς και οι παλαιές και νέες μετοχές δεν θα διαπραγματεύονται στο ΧA, μέχρι την λήψη έγκρισης για επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής από το ΧΑ.

Οι Χρηματιστηριακές Αρχές και η Διοίκηση της εταιρίας δεν δεσμεύονται για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών ή τον χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται τέλος ότι τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας τόσο κατά το έτος 2004 όσο και κατά το εννεάμηνο 2005 έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες προηγούμενες περιόδους.

* Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με την απόφαση της γενική συνέλευσης στις 11/10/99 αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 36.031.607 ευρώ μείον έξοδα 279.984 ευρώ) καθαρού ποσού 35.751.623 ευρώ τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και σε σχέση με τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 30/7/02 και 18/11/04, διατέθηκαν σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα (Δείτε δεξιά στο ”Συνοδευτικό Υλικό”).

Σχετικά με τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 3.417.135 ευρώ, έχει ληφθεί απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την έκτακτη γενική συνέλευση της συνδεδεμένης εταιρίας ADACOΜ με ημερομηνία 11/01/2006, στην οποία η εταιρία θα συμμετάσχει με ποσό που θα καλύψει το αδιάθετο τμήμα των αντληθέντων κεφαλαίων. Η διαδικασία της αύξησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών, οπότε και θα γίνουν οι αναγκαίες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v