Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ:Τροποποίηση στους κανόνες λειτουργίας στην ΕΝΑ

Την τροποποίηση επί των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ:Τροποποίηση στους κανόνες λειτουργίας στην ΕΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε τροποποιήσεις επί των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.).

Ειδικότερα το ΔΣ του ΧΑ αποφάσισε: 

i. την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην οργανωμένη αγορά,
ii. τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων εταιριών και την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας ένταξης στην αγορά
iii. την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) και την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων ένταξης και υποχρεώσεων των εν λόγω εταιριών και
iv. την εναρμόνιση του χρόνου ανακοίνωσης και υλοποίησης εταιρικών πράξεων καθώς και χρηματικών διανομών με τα διεθνή πρότυπα υλοποίησης εταιρικών πράξεων.

Επίσης, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» από € 0,85 σε € 0,75 και την επιστροφή ποσού € 0,10 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,75 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 4η Νοεμβρίου 2013. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 6η Νοεμβρίου 2013.

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» από € 0,40 σε € 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2013.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v