Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Καμπάνα» €210.000 σε Dionic από την Κεφαλαιαγορά

Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 343.000 ευρώ σε οχτώ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σήμερα το ΧΑ.

«Καμπάνα» €210.000 σε Dionic από την Κεφαλαιαγορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά κατά την 733/1.10.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 210.000 για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ», κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2011 έως 31.10.2011. Ειδικότερα, για παραβάσεις του άρθρου 7 του ως άνω νόμου επιβάλλονται πρόστιμα € 60.000 στον κ. Ιωάννη Παστρωμά, € 40.000 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» κ. Θωμά Ρούμπα, € 40.000 στον Πρόεδρο και βασικό μέτοχο της «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ» κ. Δημήτριο Αντωνόπουλο, € 20.000 στην εταιρία «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ» και € 10.000 στην εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ». Για παραβάσεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου επιβάλλονται πρόστιμα € 20.000 στην «ALPHA BANK» (ως καθολικής διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος) και € 20.000 στην «ΜERIT ΑΧΕΠΕΥ».

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 50.000 στην εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ» για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 3556/2007 λόγω Α) μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2012-30.6.2013 και των εξαμηνιαίων καταστάσεων 1.7.-31.12.2013 και Β) μη δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 1.7.2013-30.6.2014 και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γ' τριμήνου χρήσης 1.7.2013-31.3.2014 και α΄ τριμήνου χρήσης 1.7.-30.9.2014, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα οικονομικές καταστάσεις.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην εταιρία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1(α) του άρθρου 4, της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1,3 και 5 του άρθρου 21 του ν.3556/2007, λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2013 συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα οικονομικές καταστάσεις.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 των άρθρων 6 και 19, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 και του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 4/507/28.4.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων, οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.3.2015 συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα οικονομικές καταστάσεις.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 των άρθρων 6 και 19 του ν.3556/2007, της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου και του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 4/507/28.4.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.03.2015 συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα οικονομικές καταστάσεις.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΟΥΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01. – 30.09.2014.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του νόμου 3461/2006, λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσίευσης αιτήματος του βασικού μετόχου της για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) επί των μετοχών της εταιρίας.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» ώστε να παρέχει επιπλέον την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών, την παρεπόμενη υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος καθώς και την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v