Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες «καμπάνες» από Κεφαλαιαγορά για παράνομο short selling

Ανάκληση των αδειών λειτουργίας δυο εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης αποφάσισε η Κεφαλαιαγορά. Νέα πρόστιμα για τις ανοιχτές πωλήσεις στην Εθνική.

Νέες «καμπάνες» από Κεφαλαιαγορά για παράνομο short selling
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 752/11.3.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία APOLIS SICAV-SIF στην Ελλάδα από την εταιρία IOLCUS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4209/2013.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ με έδρα στη Λάρισα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ με έδρα στη Σπάρτη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 80.000 ευρώ σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012. Ειδικότερα επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην εταιρία LC EQUITY FUND Ltd και από 15.000 ευρώ στις εταιρίες VERRAZZANO ADVANTAGE EUROPEAN FUND, VERRAZZANO EUROPEAN LONG-SHORT FUND, VERRAZZANO EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND και VERRAZZANO EUROPEAN OPPORTUNITIES FOCUS MASTER FUND PLC.

• Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Δημητρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Τέλος, το Δ.Σ της Ε.Κ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του Εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας SEAFARM IONIAN Α.Ε. και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v