Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Κ: Πρόστιμα €154 χιλ. σε έξι funds για ανοιχτές πωλήσεις στην Eurobank

Πρόστιμο ύψους €154.000 σε έξι funds για ανοιχτές πωλήσεις στην Eurobank καθώς και πρόστιμο ύψους €32.000 στα μέλη του ΔΣ της Μπουτάρης, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ε.Κ: Πρόστιμα €154 χιλ. σε έξι funds για ανοιχτές πωλήσεις στην Eurobank
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 776/13.2.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έκδοση απόφασης για τον προσδιορισμό της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και την κατανομή αυτών στους επενδυτές.

• Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 154.000 σε έξι αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €42.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAPEVIEW AZRI 2X FUND, €34.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAPEVIEW AZRI FUND LTD, €24.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CROWN CAPEVIEW SEGRAGATED PORTFOLIO, €21.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAPEVIEW GFS-MAP TRUST, €17.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία HIGHMARK LONG SHORT EQUITY 6 και €14.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC. Τα ως άνω πρόστιμα επιβλήθηκαν για παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται στο προοίμιο (περίπτωση 8) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012, κατά την πώληση μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 32.000 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς η εταιρία δεν διέθετε για χρονικό διάστημα δέκα περίπου μηνών, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ανεξάρτητων μελών ΔΣ. Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €10.000 στον κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, € 7.000 στην κα Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, και € 5.000 σε έκαστο εκ των κα Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, κα Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, κ. Ελευθέριο Αρτόπουλο του Αποστόλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v