Ε.Κ.: «Καμπάνα» 1,4 εκατ. ευρώ για υπόθεση του Ιασώ το 2000

Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.410.000 € επέβαλλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε δύο νομικά πρόσωπα και 71 φυσικά πρόσωπα για συναλλαγές που διενεργήθηκαν στην μετοχή του Ιασώ το 2000!.

Ε.Κ.: «Καμπάνα» 1,4 εκατ. ευρώ για υπόθεση του Ιασώ το 2000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 806η/16.1.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «CNL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, ύστερα από την μετατροπή της από Α.Ε.Ε.Δ., και ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «CNL Advisors Α.Ε.Ε.Δ.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3606/2007 και όρισε Επόπτη Εκκαθάρισης.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο Δήμο Πάτρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.410.000 € σε δύο (2) νομικά πρόσωπα και εβδομήντα ένα (71) φυσικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 κατά την κατάρτιση συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.6.2000 έως και 31.8.2000, στη μετοχή της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΑΕ». Το θέμα εξετάστηκε μετά από καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έτος 2015.

Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 € στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AEΠΕΥ» λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4141/2013 και των άρθρων 3 και 24 της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για οργανωτικές παραβάσεις και παραβάσεις περί παροχής πιστώσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v