Κλ. Ναυπάκτου: Παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών από 17/9 έως 20/9

Παύει η διαπραγμάτευση για τη μετατροπή του συνόλου των 11.510.102 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας μετοχής ογδόντα εννέα λεπτών (0,89) σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Κλ. Ναυπάκτου: Παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών από 17/9 έως 20/9

Η Εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 12/07/2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των 11.510.102 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας μετοχής ογδόντα εννέα λεπτών (0,89) σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπΆ αριθμ. 82692/8-8-2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α.Α. κατά την συνεδρίασή της της 12/09/2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ορίζεται η 16/09/2019. Από την επομένη εργάσιμη, 17/09/2019 παύει η διαπραγμάτευση των 11.510.102 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 18/09/2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Η επαναδιαπραγμάτευση των 11.510.102 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. ορίζεται για την 20/09/2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. ανέρχεται σε 11.510.102 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής ογδόντα εννέα λεπτών (0,89) και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v