Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πράσινο φως στο ενημερωτικό της Alpha Bank από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή ενέκρινε ακόμη τα πληροφοριακά για τις δημόσιες προτάσεις σε Newsphone, Ιασώ, το αίτημα για squeeze out των μετοχών της Paperpack και το ενημερωτικό της ΕΛΓΕΚΑ, ενώ επέβαλε και πρόστιμα άνω των 300.000 ευρώ.

Πράσινο φως στο ενημερωτικό της Alpha Bank από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 918η/25.6.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».» για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.».

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» («PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.»)», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «NUNTIUS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών (4) «Διαχείρισης χαρτοφυλακίου» και (5) «Παροχής επενδυτικών Συμβουλών» του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, επί του χρηματοπιστωτικού μέσου (9) του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 «χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)».

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 240.000, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3340/2005, σε δύο νομικά και ένα φυσικό πρόσωπο για συμμετοχή σε εγχείρημα χειραγώγησης στο Χ.Α της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» κατά το χρονικό διάστημα από 4.04.2011 έως και 30.05.2011. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 150.000 στην «COMMERZBANK AG», πρόστιμο ύψους € 70.000 στην «CUPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co ltd» (πρώην «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD») και πρόστιμο ύψους € 20.000 στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Προέδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Τράπεζας, κατά την περίοδο ελέγχου. Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στην «Τράπεζα OPTIMA BANK ΑΕ» (πρώην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ») ως πρόσωπο που διαμεσολαβεί κατ’ επάγγελμα, για παράβαση του άρθρου 17 του ν. 3340/2005.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 30.000 στον κ. Φώτιο Φωτεινιά, πρώην Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Triple A Experts Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», για παράβαση από την εταιρία της παρ. 4 του άρθρου 21 του 2017/565 κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ). Για την ίδια υπόθεση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στην εταιρία «Triple A Experts Μονοπρόσωπη AEΠΕΥ», για παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 21 του 2017/565 κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ).

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην εταιρία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμφωνης με τα Δ.Π.Χ.Α. κατάρτισης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1 – 30.6.2017.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρία «OPENFUND ΑΕΔΑΚΕΣ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 11-18, 30, 35 και 37 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 1-8 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v