Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή €0,365/μετοχή

Από την Δευτέρα 24.01.2022, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω έκτακτης χρηματικής διανομής.

Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή €0,365/μετοχή

Η «JUMBO» ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 19.01.2022 αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή (μικτό), προ παρακράτησης νόμιμου φόρου μερισμάτων, ήτοι συνολικά 52.383.007,22 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.

Η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,36575 ευρώ ανά μετοχή.

Δυνάμει της από 19.01.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής μικτού ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 25.01.2022 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων - record date).

Από την Δευτέρα 24.01.2022, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω έκτακτης χρηματικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης της έκτακτης χρηματικής διανομής).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής ορίσθηκε η Δευτέρα 31.01.2022, από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v