Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Οι αποφάσεις του Δ.Σ.

Κανονικά θα λειτουργήσει η χρηματιστηριακή αγορά στις 24 Δεκεμβρίου 2008. "Πράσινο φως" στην εισαγωγή της Κρητών Άρτος στην Εναλλακτική Αγορά. Οι αποφάσεις του σημερινού Δ.Σ. του ΧΑ. 

ΧΑ: Οι αποφάσεις του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε τις τροποποιήσεις των αποφάσεων 17,18,19,20,22 ΔΣ ΧΑ, λόγω της υιοθέτησης του κανόνα ‘record date’ από 1.1.2009.

Συγκεκριμένα, από το νέο έτος η διεξαγωγή των εταιρικών πράξεων θα πραγματοποιείται με βάση τον κατάλογο των μετόχων του Σ.Α.Τ., όπως αυτός έχει διαμορφωθεί την ημέρα που ορίζει η εκδότρια (κανόνας record date). Η υιοθέτηση του κανόνα record date αποφασίστηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού του Χ.Α. προκειμένου ο κατάλογος των μετόχων να συμπεριλαμβάνει και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, οι οποίες επιτρέπονται με την υιοθέτηση της Οδηγίας MiFID

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ διευκρινίζει ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα λειτουργήσει κανονικά στις 24 Δεκεμβρίου 2008.

Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.

Επιπλέον, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 112.687.325 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «PLIAS A.B.E.E. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2008.

• των 60.617.358 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης Δεκεμβρίου 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 5η Ιανουαρίου 2009.

• των 13.251.955 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης προμερίσματος χρήσεως 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 23η Δεκεμβρίου 2008.

• των 5.386.176 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23ης Δεκεμβρίου 2008. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 5η Ιανουαρίου 2009.

• των 133.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.», που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Δεκεμβρίου 2008.

• των 83.569 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέκυψαν από μετατροπή 38.551 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2008.

• των 65.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.», που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 29η Δεκεμβρίου 2008.

• των 34.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από διευθυντικά στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 24η Δεκεμβρίου 2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε επίσης την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», «ΓΕΚ», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΟΠΑΠ Α.Ε.», «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

• την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «INFORMER A.E.» και την επιστροφή του ποσού € 0,53 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους της. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,73 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 24η Δεκεμβρίου 2008.

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» από € 1,85 σε € 1,00. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 24η Δεκεμβρίου 2008.

• τη συγχώνευση των εταιριών «CLR SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD» και «ΛΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΥ». Κατά συνέπεια της συγχώνευσης αποφασίστηκε η διαγραφή της δεύτερης από μέλος της Αγοράς Αξιών του ΧΑ από 2.1.2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v