Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πράσινο φως σε νέες μετοχές και δικαιώματα από ΧΑ

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Ξυλεμπορία και Ευρωσύμβουλοι και των δικαιωμάτων της Εμπορικής Τράπεζας.

Πράσινο φως σε νέες μετοχές και δικαιώματα από ΧΑ
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των εταιριών Ξυλεμπορία και Ευρωσύμβουλοι και  των δικαιωμάτων της Εμπορικής Τράπεζας.

Αναλυτικότερα, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 25.079.926 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ», με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής:

α) κάθε μέτοχος της εισηγμένης εταιρίας ανταλλάσσει 1 κοινή ονομαστική μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ, με 1,1479082510 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ,

β) κάθε μέτοχος της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ» ανταλλάσσει 1 κοινή ανώνυμη μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, με 2,1945826640 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 23η Φεβρουαρίου 2010.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25ης Φεβρουαρίου 2010.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 2α Μαρτίου 2010. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την αλλαγή επωνυμίας της εισηγμένης εταιρίας σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και του διακριτικού της τίτλου σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», η οποία θα ισχύει από την 2α Μαρτίου 2010.

* των 286.848.176 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 11 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 14 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 4,39.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2010. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 2ας Μαρτίου 2010. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 4η Μαρτίου 2010 έως και την 18η Μαρτίου 2010, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 4η Μαρτίου 2010 έως και την 12η Μαρτίου 2010.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας από ευρώ 5,50 σε ευρώ 1,00. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 25η Φεβρουαρίου 2010.

* των 1.695.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
 
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση ορίστηκε η 25η Φεβρουαρίου 2010. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 1ης Μαρτίου 2010 για την εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Μαρτίου 2010.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη σύνταξη πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», σχετικά με την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου Επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων της εταιρίας και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία DON & LOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v