ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10.9.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 29.7.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 49 του κ.ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 03ης Μαρτίου 2020, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 4 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 22,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 91,34 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρία κατέχει 673 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 24,51 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0.1678% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v