ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Οικονομικό ημερολογιο

Η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης
του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 σύμφωνα με το οποίο:

• H «Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.», θα αναρτηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 στην
ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
www.helex.gr.

• Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη στα
γραφεία και έδρα της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό
κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v