Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Οικονομικό ημερολόγιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

 

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021:

 

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
 

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021.
 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v