Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, που διενεργήθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v