Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β )  και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα,  η εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 το οποίο έχει ως εξής:

 

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης  και δημοσίευσης  των Ετήσιων οικονομικών στοιχείων χρήσης 2021, που συνετάγησαν  βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ  :  29 Απριλίου 2022.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  01 Ιουλίου  2022.

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση  την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος ή καταβολή άλλης χρηματικής διανομής για την χρήση  2021.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v