Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Αποφάσεις ΓΣ

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 04/04/2014 εκπροσωπήθηκε το 71,589% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.796.428 μετοχές και 4.796.428 ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.

Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται μικτό μέρισμα από κέρδη χρήσης 2013 και προηγούμενης συνολικού ποσού 1.055.638,46 ευρώ καθώς και από αφορολόγητο αποθεματικό με βάση το ν.4172/2013 ποσού 14.725,39. Από τα μερίσματα τα προερχόμενα από κέρδη θα παρακρατηθεί φόρος 10%. Το συνολικό διανεμόμενο ποσό θα ανέλθει στο ποσό των 964.800 ευρώ ήτοι 0,144 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 26/05/2014. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/05/2014. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 03/06/2014.
Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, καθώς επίσης για την χορήγηση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης του άρθρου 82 Ν.2238/1994.Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Γρηγόρης Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») ,με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.

Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2014 στα νέα μέλη του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.030.100 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, εγκρίθηκε με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.030.100 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,303 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των 2.030.100 ευρώ.

Τροποποιήθηκε με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
Εξουσιοδοτήθηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι συμβάσεις μίσθωσης και έργου που καταρτίστηκαν με πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, αφού εμπίπτουν στον κύκλο συναλλαγών της εταιρείας ως αφορώσες μίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, δηλαδή την άσκηση πράξεων της εταιρικής δραστηριότητας.

Εκλέχτηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέα μέλη με λήξη θητείας 30-06-2015, λόγω παραίτησης μελών του Δ.Σ.. Περαιτέρω ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :


α) Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

β) Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος

γ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

δ) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ε) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

11. Εκλέχτηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, νέα τριμελής επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:

α) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

β) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

γ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

12. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v