Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει ότι την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, δεκαοκτώ (18) εν συνόλω μέτοχοι, με 32.602.467 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,534 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 4.324 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου,

2) Χρήστο - Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,

3) Γεώργιο Μπραΐμη του Περικλέους,

4) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου,

5) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού,

6) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου,

7) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου,

8) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη,

9) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη,

10) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου και

11) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ.: 1) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου, 2) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, 3) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 4) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου και 5) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη.

Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη και 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου.

Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκριναν την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 19.03.2021, κατ' ανώτατο όριο 4.373.713 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, δεδομένου ότι η τελευταία έχει στην κατοχή της 4.324 ίδιες μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από 1,50 € έως 3,50 €. Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του ως άνω προγράμματος εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στην μορφή ακριβώς που οι προσαρμοζόμενες και εναρμονιζόμενες διατάξεις είχαν ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v