Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΥΤΕ: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000), περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 30ης Aπριλίου 2019 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1589/30-04-2019) και της αποφάσεως περί καθορι-σμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Μαϊου 2019 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1595/29-5-2019), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26ην Ιουνίου 2019, ημέραν Τετάρτην και ώρα 15.00', στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

‘Εγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2018 έως 31/12/2018, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειρι-στικής χρήσεως από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπλη-ρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

Εγκριση ορισμού/εκλογής Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.

Εγκριση ορισμού/εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.

Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπη-ρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2019 έως 31/12/2019.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.


Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11ην Ιουλίου 2019, ημέραν Πέμπτην και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v