ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, παρέστησαν και ψήφισαν 162 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 52.791.276 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 73.92% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση κατ' άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 της Πολιτικής Αποδοχών της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Ψήφοι Υπέρ: 48.498.726

Ψήφοι Κατά: 4.292.550

Αποχή: -


ΘΕΜΑ 2: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Κηφισιά, 20 Δεκεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v