Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 18.05.2021, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08.06.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου και ειδικότερα της πανδημίας (COVID-19) και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1γ του Ν. 4548/2018, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των από 11.9.2019 και 13.04.2020 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 2 έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.

7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

8. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

11. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

13. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v