ΜΙG: Διευκρινίσεις για τη ΓΣ στις 2/6

Σε συνέχεια της από 12.5.2021 Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2.6.2021, ώρα 15:00, στον προκαθορισμένο τόπο συνεδρίασης σύμφωνα με την από 12.5.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα. Οι προσερχόμενοι θα υποβληθούν κατά την είσοδο στο χώρο σε δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID19 και για τον περιορισμό των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στον απολύτως αναγκαίο αριθμό, η Εταιρία ενθαρρύνει τους Μετόχους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος θα ασκήσει το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες που θα του χορηγηθούν. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους.

Η Εταιρία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των στελεχών της (κ.κ. Ανέστης Μπακιρτζής, Σταυρούλα Μαρκουλή, Αναστασία Παρασκευοπούλου), τα οποία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν αντ’ αυτών και για λογαριασμό τους στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες τους. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να καλούν στα τηλέφωνα 210-3335039 και 210-3288737 (κ.κ. Ιωάννης Σγάγιας και Βάιος Λιάκος, στελέχη της «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 125 παρ. 3 του ν. 4548/2018), οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, χωρίς φυσική παρουσία τους στον τόπο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως η ύπαρξη της πανδημίας COVID-19.

Η Εταιρία περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε χωριστή ανακοίνωση. Δεδομένου ότι οι συνθήκες διαμορφώνονται βάσει των εξελίξεων που αφορούν την πανδημία COVID-19 και των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να παρακολουθούν τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις της Εταιρίας αναφορικά με την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v