Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BRIQ: Αποφάσεις ΓΣ

Την 07/07/2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκατρείς (13 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 20.160.782 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,37%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών (35.764.593) μετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία (μη λαμβανομένων υπόψη των 358.618 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Θέμα 1ο : Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταρτισθείσα, σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 20.160.782 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2 ο : Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.09.2019 Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εγκρίθηκε, ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η προτεινόμενη τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Έκτακτή Γενική Συνέλευση της 6ης Σεπτεμβρίου 2019 Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020.

Υπέρ: 20.160.782 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 0 ψήφοι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v