Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)...

Συνοπτικές Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 17ης Ιουνίου 2022

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 17ης Ιουνίου 2022

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2022, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι, εκπροσωπούνται   3.798.043 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     45,64 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 447.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (01.01.2021 – 31.12.2021) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..

 

Από την Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 2021 μετά  των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του ομόφωνα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 2ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε, κατά τη χρήση του 2021, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων. η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

 

 

Θέμα 3ο Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν 4706/2020 όπως ισχύει

 

To Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης υπέβαλε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και παρουσίασε την Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 4ο Επαναπροσδιορισμός  και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη μικτή επιτροπή , η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από τρία (3) μέλη  που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο . Η  διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Δεδομένου ότι η υφιστάμενη σύνθεση είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω και το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν τα κριτήρια και  τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της θητείας της.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 5ο  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και η εκλογή νέων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.

 

 

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την Ελεγκτική Εταιρεία «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» με Α.Μ ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ ΕΛΤΕ 2 η οποία θα ορίσει τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ελεγκτή για την διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022,της επισκόπησης των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2022 έως 30/6/2022 καθώς επίσης και του ελέγχου της Φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του

Ν 4174/2014 για την χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022. Η αμοιβή της ανέρχεται, κατ' ανώτατο στο ποσό στο ποσό των € 12.000.- για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 12.000.- για τον φορολογικό έλεγχο.  

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599  ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 6ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από   01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018..

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση του 2021.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599  ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 7ο. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από   01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 .

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599  ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 8ο Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της 31/08/2020 Πολιτικής Αποδοχών, η οποία αναθεωρήθηκε στην από 3.9.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  σύμφωνα με τα άρθρα 110 και  111 του Ν 4548/2018

 

 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχών κατά την εταιρική χρήση 2021,

ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε  από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.09.2021

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599  ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 9ο   Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η  συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,68 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.801.599  ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 9ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v