Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Η εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τρεις (3) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών (13.654.943) κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 20,9% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (13.654.943 έγκυρες ψήφοι υπέρ) εξέλεξε νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002 ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Μέλος ΔΣ.

2. Ευάγγελος Δήμας, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

3. Βασιλική Κόλλια, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

4. Δημήτριος Ρούσης, Μέλος ΔΣ.

5. Αικατερίνη Θεοδωρίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 27.07.2022 έως και την 26.07.2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 5.07.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 4.07.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε εκ νέου η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επίσης, πιστοποιήθηκε εκ νέου ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27 Ιουλίου 2022 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι, κ.κ. α) Ευάγγελου Δήμα του Αριστείδη και β) Βασιλικής Κόλλια του Άγγελου, συντρέχουν τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί (13.654.943 έγκυρες ψήφοι υπέρ) και ενέκρινε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ανεξάρτητης (μικτής) επιτροπής, αποτελούμενης από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, και συγκεκριμένα από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα άλλα δύο (2) μέλη της να είναι μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτα Πρόσωπα Εκτός Εταιρείας, τα οποία να μην έχουν καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι πλήρως ανεξάρτητα σε σχέση με αυτήν. Εγκρίθηκε, επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί, κατά τα ως άνω, η πενταετής θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ως ισχύει και για τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχομένη από της εκλογής των μελών της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και λήγουσα την 26.07.2027, ούτως ώστε η λήξη της να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, ως ισχύει σήμερα, και θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Βασιλική Κόλλια, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Κωνσταντίνο Καρακώστα, Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Κωνσταντίνο Βαμβακόπουλο, Τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της, από 5.07.2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 4.07.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ το σύνολο των μελών της πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ο δε κ. Κωνσταντίνος Καρακώστας και η κ. Βασιλική Κόλλια διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v